Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

M27

M27. Författningsdomstol, Folkpartiets ledning och image Motionär: Sverker Torell, Solna

Förslag till landsmötesbeslut:  #1.att landsmötet beslutar tillsätta en ”författningsgrupp” för  att dels utreda, dels till nästa landsmöte lägga förslag om  följande frågor: a) partiets image, b) partiets ledning, c)  partiets krav på en författningsdomstol Partiets image  Förslag: Partiet ska propagera med generositet och tankefrihet som ledord, Folkpartiet som tankefrihetens främsta försvarare, generöst i att lyssna på argument, strängt i att gallra dem, fientligt mot skalkeskjul (vilseledande svepskäl)   Fri konkurrens mellan idéer är demokratins grund  Framsteg bygger på kritisk granskning och öppenhet för nya idéer  Det är kungsord i vårt program, som ser en viktig uppgift i att skapa mötesplatser för problemlösning  Folkpartiet självt bör då dels vara den bästa av platser, dels främja diskussionen inom partiet på alla nivåer   Kritisk granskning måste omfatta även våra företrädare, vilket de i en ideal värld klarar av  Men om man krasst ser intern offentlig partidiskussion som svaghet uppstår hinder  Solidaritet med ledningen kan bli ett hot mot framsteget  Därmed aktualiseras ledarfrågan   Ledningen  Nackdelar med en ledare:  a) Vårt program säger att varje koncentration av makt kan leda till övergrepp och till att nya idéer hindras  Makt finns koncentrerad hos vår partiledare  Vem denna än är, utbildas erfarenhetsmässigt ett diskussionshämmande jasägeri kring ledarpersonen  Ett murliknande konsensustänkande, strukturerat efter ledarens preferenser, tenderar att likt svamphyfer tränga igenom stora delar av partiorganisationen   b) Nytänkande och kreativitet hämmas alldeles som programmet säger   c) Riskerna ökar för ledarens självöverskattning, för oöverlagda beslut och för fanflykt av sant intellektuella liberaler   Tudelat ledarskap: då tar gärna en kommandot, därför föreslås:  Tre ledare, varigenom risken för enmansdominans minskar   Fördelar:  Nackdelarna i a ovan tenderar att bortfalla, b och c övergår i sina motsatser, dvs  kreativitet och nytänkande främjas  De intellektuella dras till Folkpartiet, som hyllas för genomtänkta förslag   Nackdelar?  Okunskap/konsensustänkande ger styrka som Orwell  M Organisation och stadgar  425  påpekat  Om diskussion bryter ned okunskap, bryter den därmed också styrkan?  Låt vara att livligare tänkande initialt ökar villrådigheten  Övertygelsekraften hos de insiktsfulla ökar också:  Den kraften kan lyfta Folkpartiet enormt   Förslag till valsätt  De tre som fått flest röster i val till ledarskap utses   Vinst  Modellen sprids, först till de lokala föreningarna, sedermera vidare… till demokratins båtnad   Författningsdomstol  Kravet finns i vårt program men har på länge inte framförts kraftfullt   Utöver att pröva om lag stämmer med grundlag bör domstolen även kunna pröva om varje myndighetsutövande, inklusive sådant som utövats av förtroendevald, har skett enligt lag och utdöma påföljd om så ej varit fallet:  En rad fall som uppmärksammats i media aktualiserar utökningen av befogenheterna  Det har handlat om grava försummelser av kommunalt förtroendevalda till stort men för enskilda människor  Tilltron till demokratin har skadats   Om en effektiv kontroll med sanktionsmöjligheter finns bör sannolikheten för att så sorgliga fall kan inträffa bli liten   Den pedagogiska uppgiften att klargöra behovet av en sådan juridisk förstärkning bör inte bli svår

PS-yttrande:

I motion M27 föreslås att landsmötet beslutar tillsätta en ”författningsgrupp” för att till nästa landsmöte lägga fram förslag som berör partiets image, ledning och det politiska kravet på författningsdomstol  Motionären diskuterar för- och nackdelar med olika ledarformer och förespråkar att partiet  övergår till et tredelat ledarskap  Motionären tycker också att vårt krav på författningsdomstol inte drivits kraftfullt nog, och anser att författningsdomstolen utöver konstitutionella frågor också ska pröva om enskilda statliga befattningshavare utför sina arbeten korrekt   Partistyrelsen ser inte fördelarna med ett tredelat ledarskap jämfört med det system Folkpartiet i dag har med en partiordförande samt vice och andre vice partiordförande  I bägge fallen menar partistyrelsen att maktdelning föreligger, men det system Folkpartiet har i dag är tydligare vad gäller de olika befattningshavarnas inbördes ställning vilket undviker risken för oklarheter och motstridiga budskap inom organisationen   Folkpartiets partistyrelse utser också en partiledning, bestående av mellan sex och åtta personer  Förutom partiordförandena ska partisekreteraren och gruppledaren för riksdagsgruppen alltid ingå  Det är dessutom praxis att båda viceordförandena ingår  Partistyrelsen menar att denna organisation måste ses som en helhet  Inom partiledningen diskuteras avgörande frågor, viket leder till att betydligt fler perspektiv kan komma till tals än med motionärens förslag   När det gäller partiets image och vilka frågor som drivs för att profilera partiet, så är det en ständigt återkommande diskussion vid såväl partistyrelsens som riksdagsgruppens möten att analysera det politiska läget och föreslå vilka aktuella frågor och ställningstaganden som behöver göras  Även frågor om politisk profilering i vardagen berörs således i en vidare krets   Frågan om en författningsdomstol och dess roll avhandlas huvudsakligen under området Demokrati och jämställdhet på annan plats i handlingarna  Partistyrelsen kan instämma med motionären att vi inte drivit frågan särskilt hårt, men detta är främst beroende på att en författningsutredning arbetat sedan 2005  Det har då funnits utrymme att verka för införandet av en författningsdomstol in utredningen, men det förslaget har inte vunnit gehör hos majoriteten  Partistyrelsen avser inte vidta några ytterligare åtgärder i den frågan för närvarande  Partistyrelsen vill med detta föreslå att motion M27 avslås

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: