Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

M 1-M 4 Folkpartiet på internet

Inom Att dricka liberalt utarbetades en motion om att Folkpartiets organisation skulle byggas kring internet, och en om att tillåta kommentarer på FP:s hemsida. M1 och M3 nedan.

M1. Bygg Folkpartiets organisation kring Internet

Motionärer: Erik Jennische, Stockholm, Alexander Bard, Stockholm, Andreas Bergström, Stockholm, David Ekstrand, Uppsala, Lill Jansson, Lerum, Teodor Koistinen, Stockholm, Martina Lind, Stockholm, Camilla Lindberg, Borlänge, Nina McEvenue, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Ulf Schyldt, Täby, Jan Rejdnell, Västerås, Elisabet Widlund, Hägersten, Ulf Öfverberg, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet liberalernas stadgar § 2 och 3 kompletteras så att man även kan vara medlem i ett länsförbund på Internet

2. att Folkpartiet liberalernas stadgar justeras så att partiets ordförande och styrelse väljs genom medlemsomröstning på Internet

3. att Folkpartiet liberalernas lista till Europaparlamentsvalet 2014 utses genom medlemsomröstning på Internet

4. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en form för hur förarbetet till nästa partiprogram (programgrupper, motionsförfarande m.m.) kan genomföras med en öppen metod på Internet

5. att partistyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en form för hur de sakpolitiska nätverkens arbete kan organiseras på Internet

6. att Folkpartiet liberalernas stadgar publiceras på partiets hemsida

M2. Folkpartiet ska ha en IT-strategi som är i världsklass!

Motionär: Gunilla Gustafsson, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet skaffar en god IT-strategi/webbstrategi med mål, vision och konkret genomförandeplan för att skapa ett parti som effektivt använder sig av IT internt och externt för att sprida partiets budskap för att på så sätt skapa kontakt med våra väljare och få fler väljare

Att ett parti har en effektiv kommunikation via IT blir allt viktigare. Det gäller webb, blogg, Wikipedia, chatt, Skype, Youtube, sms, mobil-webb, e-post, Picasa etc. Så kommunicerar våra väljare med varandra och så förväntar de sig att politiska partier ska kommunicera. Det finns vinster att vinna i en sådan kommunikation, den är effektiv, kostnadsbesparande och framför allt snabb.

För att arbeta med dessa verktyg och på det här sättet krävs att man tänkt efter före, dvs. tar fram en strategi. I en sådan strategi förväntas man hitta beskrivning av nya arbetssätt, eventuella kompetensinvesteringar och generella prioriteringar. Samtidigt är det viktigt att också se till att Folkpartiets alla förtroendevalda och fritidspolitiker har tillgång till effektiva hjälpmedel såsom effektivt e-postsystem, distributionslistor för e-post m.m. Ett särskilt kapitel bör också ägnas åt IT-säkerhet. Av naturliga skäl hör en IT-strategi ihop med en effektiv marknads- och kommunikationsplan.

M3. Tillåt kommentarer på Folkpartiets hemsida

Motionärer: Jenny Sonesson, Stockholm, Martina Lind, Stockholm, Erik Jennische, Stockholm, Nina McEvenue, Stockholm, Seved Monke, Stockholm, Lina Nordquist, Uppsala, Ulf Öfverberg, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att möjliggöra kommentarer på sidor under http://www.folkpartiet.se, samt att fastställa riktlinjer för dessa kommentarers modererande

M4. Länsförbund på nätet – sex år senare

Motionär: Mathias Lindow, Österskär

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att skapa ett länsförbund på nätet

2. att stadgarna för Folkpartiet liberalerna, § 3 första meningen ändras till: ”Folkpartiet liberalernas medlemmar är sammanslutna i föreningar på lokal nivå och/eller i nätverk.”

3. att stadgarna för Folkpartiet liberalerna, § 3 ändras och det läggs till tre nya meningar efter den andra meningen: ”Nätverken ingår i länsförbundet på nätet. Det är upp till varje medlem att avgöra var han/hon ska vara medlem och därmed vara ombudsgrundande till landsmötet. Ingen medlem kan vara ombudsgrundande på mer än ett ställe.”

Partistyrelsen yrkar:

1. att motion M2 bifalls
2. att motion M1 yrkande 4 anses besvarat
3. att motion M1 yrkande 6 anses besvarat
4. att motion M3 anses besvarad
5. att motion M1 yrkande 2 avslås
6. att motion M1 yrkande 3 anses besvarat
7. att motion M1 yrkande 1 anses besvarat
8. att motion M1 yrkande 5 anses besvarat

M: Organisation och stadgar Partistyrelsens yttrande

Inledning

Organisationsfrågor tenderar att komma i skymundan för det politiska arbetet i ett parti. På ett sätt är det både förståeligt och självklart. Det är idéerna och de samhällspolitiska sakfrågorna som är existensberättigandet för ett politiskt parti – organisationsfrågorna är sekundära. Men på ett annat sätt är det beklagligt, eftersom en välfungerande och öppen organisation utgör själva grunden för det politiska arbetet.

Inte minst är organisationsfrågorna viktiga för att interndemokratin ska fungera. Beslutsfattandet inom Folkpartiet liberalerna utgår från de enskilda medlemmarna, och det behövs ett ständigt förnyelsearbete för att stärka medlemsinflytandet under former som samtidigt möjliggör både ansvarsutkrävande och effektivt beslutsfattande.

Det är också genom att arbeta med den egna organisationen som vi kan göra Folkpartiet till ett öppnare parti. I dagens samhälle är ett politiskt parti bara ett forum av många tänkbara för de engagerade samhällsmedborgare som vill göra sin röst hörd. Också inom intresseorganisationer, tankesmedjor, enfrågegrupper, mer eller mindre lösa nätverk samt inte minst de sociala nätverken på Internet förekommer en intensiv politisk debatt som vi, som liberalt parti, har ett ansvar för att öppna oss för. Många politiskt intresserade medborgare väljer också att helt avstå från att organisera sig utan bidrar till debatten som enskilda personer. Också detta måste vi ta hänsyn till.

Folkpartiet liberalerna har under de senaste åren gjort flera satsningar för att öka öppenheten, förbättra interndemokratin och utnyttja de nya kommunikationsformerna. Partirådet har fått beslutande makt och sammankallas oftare. Flera av de samråd o.dyl. som har genomförts på senare tid har varit öppna för alla, och intresset från allmänheten har också varit mycket stort när det gäller att lämna synpunkter. Inför Europavalet 2009 lanserades en ny kampanjwebb som gett viktiga erfarenheter. Folkpartiet har en allt starkare närvaro på Facebook, Youtube m.m. Enskilda folkpartiavdelningar och folkpartister går före med att använda bloggar, wiki-funktioner m.m. inte bara i dialogsyfte, utan också för att formulera konkret politik.

Allt detta ger viktiga erfarenheter som Folkpartiet kommer att ha nytta av i det fortsatta förändringsarbetet. Partistyrelsen är övertygad om att de nya kommunikationsformerna kommer att betyda mycket för ökad öppenhet och interndemokrati.

Förnyelsearbete

Internetstrategier

Motionerna M1 yrkande 4 och 6 samt M2–M3

I motion M1 föreslås olika reformer för att bygga Folkpartiets organisation kring Internet. Motionärerna anser att Folkpartiets förnyelsearbete har stannat av. Många förslag som förts fram har aldrig genomförts. Att bättre utnyttja dagens kommunikationsteknik skulle ge medlemmarna större möjligheter att engagera sig. I yrkande 4 föreslås att partistyrelsen får i uppdrag att utarbeta en form för hur förarbetet till nästa partiprogram (programgrupper, motionsförfarande m.m.) kan genomföras med en öppen metod på Internet. Yrkande 6 går ut på att Folkpartiets stadgar ska publiceras på nätet.

Motion M2 föreslår att Folkpartiet skaffar en tydlig strategi för hur IT och Internet ska användas, både Internet och externt, med mål, vision och konkret genomförandeplan. Motionärerna räknar upp en rad kommunikationsverktyg som de menar att Folkpartiet borde använda i högre grad. Det är viktigt att strategin beskriver nya arbetssätt, visar på behov av kompetensinvesteringar och ger tydliga prioriteringar.

Motion M3 föreslår att besökare på Folkpartiets webbsidor ska kunna ge kommentarer samt att partistyrelsen ska ta fram riktlinjer för moderering av sådana kommentarer. Behovet av detta, menar motionären, kommer av den tekniska utvecklingen och förändrade förväntningar på mer dubbelriktad kommunikation via nätet.

Partistyrelsen delar i stort motionärernas synpunkter på behovet av förnyelse och utveckling. Det är ingen som ifrågasätter att behovet är stort. Det dagliga arbetet förflyter visserligen i stort sett utan problem i de allra flesta kommunföreningar, men Folkpartiet har även på senare år tappat medlemmar. På flera orter har vi problem att rekrytera förtroendevalda och bedriva ett meningsfullt föreningsarbete utöver det som ”måste göras” för att fullmäktigegruppen ska ta ställning till ärendena på nästa veckas dagordning.

Medlemmarna utför ett för Folkpartiet och för den representativa demokratin mycket viktigt arbete. Men det är sällan våra medlemmar och förtroendevalda får ett tack för sina insatser. Utgångspunkten för Folkpartiets förnyelsearbete måste vara att partiet har stabila och öppna arbetsformer som gör det attraktivt att bidra i liberalt samhällsarbete. Det handlar både om det politiska utvecklingsarbetet i stort och om det arbete som måste utföras varje dag inom partiarbetet.

Folkpartiets organisation är inget självändamål utan måste självklart vara föremål för ständig förnyelse, men samtidigt måste förändringsarbetet ta hänsyn till att förnyelse tar tid. En del av de åtgärder som de olika arbetsgrupperna föreslagit har i själva verket genomförts. Ett exempel på detta är att ett antal partisamråd i viktiga politiska frågor har hållits, helt i enlighet med utvecklingsförslagen. I stället för att enbart följa stadgarna och sammankalla partirådet de år då landsmöte inte hålls, har partistyrelsen dessutom valt att inkalla det oftare.

Förnyelsearbetet har i år drivits vidare med en ny form för motioner, som förhoppningsvis kommer att kunna utvecklas vidare. Nya former för större delaktighet i programskrivande kommer också att testas framöver. Sedan senaste landsmötet har flera samråd genomförts där många medlemmar och ickemedlemmar fått möjlighet att påverka politikens innehåll.

Vi håller på att ta fram en IT-strategi där vi funderar på vilka sociala medier vi ska vara närvarande i, och varför. Strategin handlar också om hur vi ska öka möjligheten till politisk verksamhet via Internet.

Partistyrelsen kommer att fortsätta utvecklingsarbetet. Vi vann nya erfarenheter av sociala medier under Europaparlamentsvalrörelsen 2009. Dessa lärdomar kommer vi att ta med oss i förberedelserna för valet 2010. Målet är att då förnya Folkpartiet.se med nya funktioner. Bland annat måste vi ställa krav på högre interaktivitet än den nuvarande plattformen medger.

Avseende yrkande 6 vill partistyrelsen framhålla att partistadgarna redan finns publicerade på Folkpartiets webbplats.

Med detta vill partistyrelsen föreslå att motion M2 bifalls samt att motion M1 yrkande 4 och 6 och motion M3 anses besvarade.

Medlemsomröstningar och val via Internet

Motionerna M1 yrkande 2–3

I motion M1 yrkande 2 föreslås att partiledaren ska väljas via en medlemsomröstning på nätet. I yrkande 3 föreslås vidare att ett liknande förfarande ska användas för att ta fram listan inför Europaparlamentsvalet 2014.

Några av Folkpartiets systerpartier, till exempel brittiska Liberaldemokraterna, väljer partiledare via allmänna medlemsomröstningar. Där är dock partiledarrollen lite annorlunda än i Sverige och kanske mer kan liknas vid en motsvarighet till vår partisekreterare. Partiledaren som agerar i parlamentet, väljs uteslutande av partigruppen i underhuset. Ett sådant system ger andra förutsättningar.

Förslaget att utse partiledaren genom en allmän medlemsomröstning kan innebära vissa fördelar – det skulle kunna öka engagemang och delaktighet för partiets medlemmar samtidigt som det kunde skapa en debatt om vilka politiska och organisatoriska mål partiledaren vill se och därmed ge den valda kandidaten starkare mandat för att genomföra dessa.

Men förslaget kan också medföra vissa nackdelar. I dag är det Folkpartiets landsmöte som tillsätter såväl partiledare som övriga partistyrelsen och också utkräver ansvar. Det skulle bli problematiskt att blanda system för val. Kan ett landsmöte – med en annan sammansättning bland ombuden än medlemskåren i stort – avsätta en partiledare som valts i en allmän medlemsomröstning? Om svaret är ja, riskerar vi att få oklarheter och, i praktiken, två parallella metoder för partiledarval. Om svaret är nej, riskerar vi att landsmötet tappar sin auktoritet som Folkpartiets högsta beslutande organ när partiledaren blir ”orörbar”. Ingendera utvecklingen vore önskvärd.

Partistyrelsen menar att detta är fråga om ett vägval, där bägge modellerna har både bra och dåliga sidor. Fördelarna med en representativ interndemokrati överväger dock, eftersom den säkerställer att alla delar av partiet får samma grad av inflytande i proportion till sin storlek och dessutom är förhållandevis okänslig mot röstkupper o.dyl. Till detta kommer de fördelar som ett indirekt system ger när det gäller ansvarsutkrävande och maktfördelning.

Vad gäller fastställandet av listan inför Europaparlamentsvalet infinner sig delvis liknande synpunkter på förslaget. Det system vi har i dag med ett allmänt provval bland alla medlemmar som är starkt utslagsgivande (men inte helt

bestämmande) skapar redan de fördelar som en medlemsomröstning via nätet skulle ha. Partistyrelsen framhåller att det inte alls är osannolikt att denna provalsprocess 2014 sannolikt åtminstone delvis kommer att skötas via nätet.

Men att en valberedning efter provvalet dessutom kan väga in andra faktorer tycker partistyrelsen är bra. Det händer att kandidater väljer att dra sig ur, efter att sett utfallet av provvalet. Det finns också ett flertal tidigare landsmötesbeslut om varvade listor som innebär behov av att jämka ordningen mellan kandidater i vissa fall.

Partistyrelsen föreslår med detta att motion M1 yrkande 2 avslås samt att yrkande 3 anses besvarat.

Ett Internetbaserat länsförbund

Motion M1 yrkande 1 och 5 samt M4

I motion M1 yrkande 1 föreslås att §§ 2 och 3 i partiets stadgar kompletteras med möjligheten att vara med i ett ”länsförbund på nätet”. Någon som motionären framhåller föreslogs av utvecklingsgruppen 2003. Yrkande 5 i samma motion behandlar de sakpolitiska nätverken och hur arbetet kan organiseras på nätet.

Också motionären bakom motion M4 tar upp frågan om medlemskap i ett länsförbund på nätet. Motionären vill ge partistyrelsen i uppdrag att skapa detta länsförbund, samt lämnar i sitt andra och tredje yrkande preciserade förslag till stadgeändringar i §§ 2 och 3. Den första meningen i § 2 föreslås lyda: ”Folkpartiet liberalernas medlemmar är sammanslutna i föreningar på lokal nivå och/eller i nätverk”. §3 föreslås kompletteras med: ”Nätverken ingår i länsförbundet på nätet. Det är upp till varje medlem att avgöra var han/ hon ska vara medlem och därmed vara ombudsgrundande till landsmötet. Ingen medlem kan vara ombudsgrundande på mer än ett ställe.”

Vid utgången av 2008 fanns sammanlagt 129 medlemmar som inte ingick i någon kommunförening, varav 48 direktanslutna till riksorganisationen. Det är alltså väsentligt mindre än även de minsta länsförbunden. Den första frågan som måste ställas när det gäller ett Internetbaserat länsförbund är därför: Är det sannolikt att det skulle kunna samla tillräckligt många medlemmar för att kunna fungera? Partistyrelsen gör för närvarande bedömningen att så troligen inte skulle bli fallet.

När möjligheten att direktansluta sig till ett länsförbund eller till riksorganisationen infördes spekulerades det i om detta skulle bli vanligt eller ej. Det visade sig vara en möjlighet som används ytterst sparsamt. I och med ändringen av normalstadgarna 2008 gavs länsförbunden möjlighet att ta upp Internetbaserade (och andra icke geografiskt avgränsade) organisationer som lokala föreningar. Såvitt partistyrelsen känner till har denna möjlighet hittills inte kommit till användning i något enda fall.

Folkpartiet liberalerna existerar inte för sin egen skull, utan för att – med partistadgarnas ord – ”samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete”. I partistadgarna framhålls också partiets uppgift att ”verka för val av personer med liberal åskådning till politiska förtroendeuppdrag”. Eftersom de allmänna valen till kommun, landsting/regioner, riksdag och Europaparlamentet bygger på geografiskt indelade valkretsar är det naturligt att Folkpartiets egen organisation i huvudsak bygger på denna indelning.

Partistyrelsen vill inte utesluta möjligheten att i framtiden öppna för Internetbaserade länsförbund, men anser inte att det finns förutsättningar för detta i nuläget eftersom inte ens möjligheten till Internetbaserade lokala föreningar hittills visat sig vara ett attraktivt sätt för partimedlemmar att organisera sig. Saken kan komma i ett annat läge längre fram, men partistyrelsen vill understryka att en förutsättning är att det då finns tillräckligt många medlemmar som är beredd att ansluta sig till det nya länsförbundet. Ett Internetbaserat länsförbund utan tillräcklig medlemskår skulle inte få den stadga som medlemmarna och omvärlden har rätt att förvänta sig.

Både motioner M4 och M1 yrkande 5 berör dock även en annan fråga, nämligen de sakpolitiska nätverken. De sakpolitiska nätverk som provats vid olika tidpunkter, till följd av förnyelsegruppens initiativ, har för det mesta visat sig vara kortlivade. Några få lever vidare framför allt som nyhetsbrev kring ledande företrädare.

Ett par större nätverk med betydligt större stabilitet har dock funnits under längre tid i Folkpartiet, till exempel Kristna liberaler och Gröna liberaler. Dessa har framgångsrikt kombinerat både Internetbaserade aktiviteter med mer traditionellt medlemskap. Ett annat lyckat exempel av nyare datum är t.ex. nätverket Felira som byggdes upp av Birgitta Ohlsson.

Partistyrelsen ser problem med att alltför aktivt börja styra över de existerande nätverken. De tidigare erfarenheterna av att partistyrelsen försöker stimulera fram verksamhet är inte goda. För att vara långsiktigt uthålliga bör nätverken växa fram underifrån och knytas till frågor eller personer som väcker engagemang.

Med detta anser partistyrelsen att motion M1, yrkande 1 och 5 anses besvarade och att motion M4 avslås.

Annonser

4 svar to “M 1-M 4 Folkpartiet på internet”

 1. M2. Vettig motion.
  Vi får hoppas att strategin är klar innan Växjö Gunilla.
  Hälsningar
  Anna

 2. Erik said

  Man undrar varför de PS-ledamöter som tog ställning för förslagen i M1 när de presenterades av arbetsgrupperna, inte har reserverat sig till förmån för dem nu? Johan Pehrsson, Helene Odenjung, Olle Schmidt.

  Erik

 3. PS oro för ”blandade valsystem” verkar utgå ifrån att bara partiledaren ska väljas på nätet. Men M1 yrkande 2 säger ju att både partiordförande och partistyrelse ska väljas via omröstning på nätet. Alltså får vi inget blandat valsystem. Det är givetvis viktigt att medlemmarna tydligt klargör att det mandat de ger till partiledare och styrelse inte innebär att dessa får fria händer att driva igenom sin politiska linje, utan att landsmötet även framgent kvarstår som partiets högsta beslutande organ. Ingen vill ha ett Berlusconi-liknande parti där partiledaren är allsmäktig. Däremot kan givetvis inte landsmötet avsätta en partiledare och styrelse som har valts av medlemmarna. Denna punkt skulle helt enkelt inte förekomma på landsmötets dagordning, precis som den amerikanska kongressen inte väljer president men ändå stiftar lagar.

  Att ett direkt medlemsval skulle medföra en ökad risk för kupper är förhoppningsvis endast ett litet problem i ett livskraftigt parti med tusentals medlemmar. På förekommen anledning har regler dock införts t.ex. på distriktsnivå i LUF som säger att man måste ha varit medlem ett visst antal månader för att ha rösträtt på årsmöten. Liknande regler för ordförande- och styrelseval i FP skulle minska risken för kupper avsevärt.

  Att ha en direktvald ordförande skulle förhoppningsvis locka fram fler kandidater och bidra till en större debatt om politisk riktning och ledarskap. Många, kanske de flesta, länsförbund utser ju sina landsmötesombud på sina årsmöten, dit ombud väljs indirekt. Det enda formella sättet för en vanlig medlem att påverka vem som ska bli nästa partiordförande är alltså att gå till sin kommun- eller lokalförenings årsmöte och försöka rösta på en kandidat till ombud till länsförbundets årsmöte som i sin tur vill rösta på en kandidat till landsmötet som i sin tur ämnar rösta på en viss kandidat till ordförande – och detta sker ofta eller alltid i ett läge där det är oklart vilka kandidater – i samtliga led – som står till förfogande. För medlemmar som av olika anledningar inte kan ta sig till detta enda möte upphör alla möjligheter att påverka. Det är väldigt synd att PS inte bemöter detta perspektiv. Direktvalda partiledare är fullt möjliga. Tories väljer sin partiledare (alltså inte partisekreterartypen utan den som leder partiet i parlamentet och som är deras premiärministerkandidat) genom direkt medlemsomröstning. I Israel är det lag på att samtliga partier måste välja sin partiledare på det sättet. Det går att göra, och det går att göra i Sverige också.

 4. […] motion M 1 yrkar vi bland annat att Folkpartiet ska göra det möjligt för alla medlemmar att rösta i valet […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: