Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G50-G53 och B56 y3 Civiläktenskap

G50. Civiläktenskap

Motionär: Folkpartiet liberalerna Södermanland

Förslag till landsmötesbeslut:

att landsmötet uttalar att Folkpartiet liberalerna ska verka för införandet av civiläktenskap i Sverige

Införandet av könsneutrala äktenskap är en liberal framgång. Nu är det dags att driva på för nästa steg, att låta kyrkor och samfund stå för ceremonierna och det offentliga för myndighetsutövningen. Folkpartiet liberalerna ska driva på för att införa civiläktenskap, där stat eller kommun alltid hindersprövar och stadfäster det juridiska kontraktet mellan makar.

Dels innebär det en tydligare åtskillnad mellan stat och religion. Men det innebär också en tryggare situation för den enskilde.

Det kan i dag vara svårt för den enskilda människan att veta om en religiös ledare har vigselrätt eller inte. Det förkommer att religiösa ledare utan vigselrätt utför vigselceremonier utan att de blir juridiskt bindande. Det innebär ett sämre skydd, i synnerhet för kvinnor och barn. Problemet skulle kunna minskas om det var tydligt att det bara är stat eller kommun som har ansvaret för juridiskt bindande äktenskap.

G51. Obligatoriska civiläktenskap

Motionär: Helena Bargholtz, Lidingö

Förslag till landsmötesbeslut:

att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att obligatoriska civiläktenskap införs i Sverige

I Sverige ingås de flesta äktenskap genom en religiös vigselceremoni som också har juridisk giltighet. Denna vigselrätt har alltid legat hos Svenska kyrkan, och sedan slutet av 1800-talet har också juridiskt giltiga vigslar kunnat förrättas inom andra trossamfund.

Ur liberal synvinkel är det viktigt att dra en tydlig gräns mellan den offentliga myndighetsutövningen och fristående organisationers (t.ex. trossamfunds) inre verksamhet. Vi menar att myndighetsutövning ska ligga hos offentliga organ.

Det ligger en inneboende motsättning i att låta fria religiösa samfunds ceremonier utgöra en form av myndighetsutövning. Denna ordning är skadlig både för de religiösa samfundens självständighet och för upprätthållandet av statens icke-konfessionella natur. Exempelvis kommer det alltid att finnas vissa trossamfund som har vigselrätt och vissa som saknar den. Det är principiellt oacceptabelt att staten på det sättet tar sig rätten att betygsätta trossamfund och ge befogenheter enbart åt vissa. I många andra länder – Frankrike och Nederländerna är bara två exempel – har man ett system med civiläktenskap. Det är alltså den borgerliga vigselförrättningen som blir juridiskt gällande. Det står naturligtvis var och en fritt att sedan, om man så vill, komplettera med en religiös vigselceremoni.

Vi vill alltså att systemet med obligatoriska civiläktenskap införs även i Sverige. Genom civiläktenskap markeras trossamfundens självständighet gentemot staten och skillnaden mellan den sekulära äktenskapsrätten och den religiösa äktenskapssynen. Systemet innebär inte heller i sig en större administration än dagens system.

G52. Obligatoriskt civiläktenskap

Motionär: Perallan Orrbeck, Ulricehamn

Förslag till landsmötesbeslut:

att Folkpartiet liberalerna tar ställning för att införa ett obligatoriskt civiläktenskap och att kyrkors, samfund, kommuners och domares civilrättsligt bindande vigselceremonier avskaffas

Konungen bör ingens samvete tvinga eller tvinga låta, hette det i 1809 års regeringsform. Dagens RF uttrycker det inte lika mustigt, men andemeningen kvarstår.

När staten i dag delegerar vigselrätten till vissa kyrkor och samfund är det en form av myndighetsutövning. Statlig vigselrätt för vissa samfund innebär en diskriminering för de trossamfund som av någon anledning inte får tillståndet. Att delegera myndighetsutövning till kyrkor och samfund är, enligt min uppfattning, inte förenligt med kravet att staten inte ska ha någon åsikt i religiösa frågor. Genom att neka vissa samfund vigselrätt diskriminerar staten dessa samfund och uppträder inte neutralt mellan olika religiösa uppfattning.

Att Svenska kyrkan en gång hade monopol på att viga människor i Sverige var förstås uttryck för kyrkan som statens tjänare. När andra samfund fick samma rätt var det endast en förlängning av detta synsätt, en numera helt förlegad syn. Förutom Svenska kyrkan och övriga trossamfund delegerar Svenska Staten sin vigselrätt även till kommuner och domare.

För att staten ska uppträda neutralt är det naturligt att införa ett obligatoriskt civiläktenskap och att kyrkors och samfunds liksom kommunernas och domarnas rätt att på delegation från staten förrätta civilrättsligt bindande vigselceremonier upphör.

Sverige har infört en könsneutral äktenskapsbalk. Vad händer med vigselrätten för de kyrkor och samfund som av religiös övertygelse inte anser att en vigsel kan ske mellan två män eller två kvinnor? För min del har jag mycket svårt att acceptera att staten ska påtvinga kyrkor och samfund en uppfattning vad äktenskapet är för att dessa ska få behålla sin vigselrätt. En sådan ordning är inte förenlig med statens neutralitet beträffande religionsutövningen.

Lösningen är att införa en civilrättslig registrering, vilket innebär att staten fullt ut tar ansvar för den myndighetsutövning som det här är fråga om. En civilrättslig registrering kräver inga undantagsregler och kommer inte att väcka några anklagelser om diskriminering.

Det är upp till brudparet om den civilrättsliga registreringen är en traditionell vigsel eller en ren formalitet. Vissa brudpar kommer efter registreringen att gå till kyrkan, missionshuset, moskén, templet eller synagogan för att dela sin glädje med släkt och vänner och låta de ömsesidiga löftena välsignas genom kyrkans/samfundets ceremonier.

G53. Fullfölj separeringen av stat och religion

Motionär: Rickard Karlsson, Växjö

Förslag till landsmötesbeslut:

att Folkpartiet ska verka för att vigselrätten för andra än stat och kommun avskaffas och därmed att endast borgerliga vigslar är juridiskt gällande

En grundläggande princip för liberaler bör vara den totala åtskillnaden mellan stat och religion.

Ur denna synpunkt är det utmärkt att Svenska kyrkan äntligen blev befriad från sammankopplingen med staten år 2000.

Dock har vissa religiösa institutioner rätt att utöva vad jag anser vara en form av myndighetsutövning, nämligen att viga personer. Vigslar, liksom övrig myndighetsutövning, anser jag inte bör överlåtas på någon annan än stat eller kommun.

Det finns redan flera länder i Västeuropa, till exempel Frankrike och Nederländerna, där man sedan mycket länge har tillämpat principen att det endast är myndigheter som har vigselrätt.

Det senaste året har vi dessutom i nyheterna sett att en stor andel av Svenska kyrkans präster också är av åsikten att vigselrätten borde övergå till stat och/eller kommun. Till exempel har nio av Svenska kyrkans biskopar i en debattartikel i Dagens Nyheter den 6 februari 2009 uttryckt sin vilja att vigselrätten övertas av staten.

Denna fråga var uppe även på föregående landsmöte, men eftersom vi de senaste månaderna har fått en debatt där det visar sig just att även väldigt många inom Svenska kyrkan, inklusive en majoritet av dess biskopar, vill ha en förändring på detta område anser jag att årets landsmöte åter bör ta upp frågan.

PS-svar:

Motion G50 och G51 föreslår att Folkpartiet liberalerna ska verka för införandet av civiläktenskap i Sverige, respektive att landsmötet uppdrar åt partistyrelsen att verka för att obligatoriska civiläktenskap införs i Sverige. I motion G50 framålls att civiläktenskap innebär en tydligare åtskillnad mellan stat och religion och också en tryggare situation för den enskilde. I motion G51 framhålls att det ur liberal synvinkel är viktigt att dra en tydlig gräns mellan den offentliga myndighetsutövningen och fristående organisationers inre verksamhet. Myndighetsutövning ska ligga hos offentliga organ, menar motionären, som vidare skriver: ”Genom civiläktenskap markeras trossamfundens självständighet gentemot staten och skillnaden mellan den sekulära äktenskapsrätten och den religiösa äktenskapssynen.” Motionären anser också att det är principiellt oacceptabelt att staten tar sig rätten att betygssätta trossamfund och ge befogenheter enbart åt vissa.

Motion G52 föreslår att Folkpartiet liberalerna tar ställning för att införa ett obligatoriskt civiläktenskap och att kyrkors, samfunds, kommuners och domares civilrättsligt bindande vigselceremonier avskaffas. Att delegera myndighetsutövning till kyrkor och samfund är inte förenligt med kravet att staten inte ska ha någon åsikt i religiösa frågor, enligt motionären. Även denna motionär anser att genom att neka vissa samfund vigselrätt diskriminerar staten dessa samfund och uppträder inte neutralt mellan olika religiösa samfund. Motionären undrar också vad som händer med vigselrätten för de kyrkor och samfund som av religiös övertygelse inte anser att en vigsel kan ske mellan samkönade par. Motion G53 vill att Folkpartiet liberalerna ska verka för att vigselrätten för andra än stat och kommun avskaffas och därmed att endast borgerliga vigslar är juridiskt gällande. Motionären anser vidare att en grundläggande princip för liberaler bör vara den totala åtskillnaden mellan stat och religion och att vigslar, liksom övrig myndighetsutövning, därför inte bör överlåtas på någon annan än stat eller kommun. I motion B56, yrkande nr 3, vill motionären att landsmötet beslutar att Folkpartiet ska verka för att civiläktenskap ersätter dagens system. ”Äktenskapets viktigaste funktion är att vara ett kontrakt mellan individer och den enda administration som kan ges en formell roll i detta är den offentliga”, skriver motionären.

 

I april i år röstade riksdagen för en ny, könsneutral äktenskapslagstiftning. Folkpartiet liberalerna har arbetat för denna reform i många år. Förhandlingarna var många och långa och det var därför mycket tillfredsställande att det till slut fanns en bred uppslutning med sex partier bakom reformen. Partistyrelsen anser inte, till att börja med, att det skulle vara konstruktivt att så kort efter denna reforms genomförande ta upp frågan om civiläktenskap.

Vidare vill partistyrelsen betona att äktenskapet utgör ett rent civilrättsligt förhållande även med dagens ordning. Det är staten och inte trossamfunden som definierar äktenskapets juridiska innebörd. Vigselrätt beviljas, efter ansökan från samfundet, av staten då samfundens vigselordning uppfyller alla de formella krav som uppställs på en juridiskt giltig vigsel. Till skillnad mot vad som anförs i motion G51, anser alltså inte partistyrelsen att staten ”betygssätter” trossamfunden. Vad staten gör är helt enkelt att under vissa fastställda villkor delegera rätten att förrätta vigslar. Sådan delegering av myndighetsbeslut förekommer även i andra sammanhang.

Det nuvarande systemet med valfrihet mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel, som har funnits under mycket lång tid, har en stark folklig förankring. Det framgår inte minst av att ett stort antal par väljer att ingå äktenskap genom vigsel i samfund. Trossamfundens vigselrätt är också något som för det enskilda paret innebär en praktisk förenkling. De par som vill gifta sig borgerligt gör det och de som vill gifta sig inom ett trossamfund kan göra det, utan att också behöva gifta sig borgerligt.

Ett samfund som vill ha vigselrätt får den hel och odelad, och sedan får varje präst, pastor, rabbin eller imam tillämpa den efter eget förstånd och samvete. Präster och pastorer kommer alltså inte att tvingas att välsigna könsneutrala äktenskap. Myndigheterna har vigselplikt, men inte samfunden – de har vigselrätt utan något tvång att förrätta vigslar. Kyrkostyrelsen i Svenska kyrkan beslutade i juni 2009 om en skrivelse till kyrkomötet angående vigsel och äktenskap som föreslår att Svenska kyrkan ska ansöka om fortsatt vigselrätt, samt göra ändringar i kyrkoordningen för att par av samma kön ska kunna ingå äktenskap i Svenska kyrkan.

Partistyrelsen anser med detta att möjligheten att välja mellan vigsel inom trossamfund och borgerlig vigsel bör behållas. Partistyrelsen föreslår med detta att motion G50, G51, G52, G53 samt B56 yrkande 3 avslås.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: