Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G49 Ett intensifierat arbete om försvunna barn

Motionärer: Agneta Berliner, Västerås, Harriet Andersson, Västerås, Anita Brodén, Sollebrunn, Jan Ertsborn, Falkenberg, Anette Gerhardsson, Arboga, Solveig Hellquist, Sörberge, Maria Jern, Floby

Förslag till landsmötesbeslut:

att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sverige och EU:s övriga medlemsländer ansluter till det gemensamma larmtelefonnumret för försvunna barn

att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sverige inom EU intensifierar arbetet för att förbättra möjligheterna att återfinna försvunna barn

Fall där barn försvinner från sin hemmamiljö bör vara av högsta prioritet för samhället. Denna form av brott ökar i Sverige och i övriga Europa. Inget barn mår bra av att vara ifrån sin vanliga miljö under otrygga förhållanden. Försvinnande kan bero på att barnet själv valt att försvinna men inte sällan är anledningen interna tvister inom familjen där en förälder olovligt håller barnet borta från övriga familjen. Ett försvinnande kan även bero på ett bortförande utfört av en helt okänd person. Barn rövas bort för sexslaveri, illegala adoptioner, organhandel och barnarbete.

Såväl Sverige som EU gemensamt kan göra mer än i dag för att minimera effekterna av ett försvinnande och möjliggöra ett återfinnande så snart som möjligt. Möjligheten att hitta och ibland rädda livet på ett bortfört barn minskar med den tid som förflyter sedan bortförandet.

USA har ett system för fall av försvunna barn, det så kallade Amber Alert. Systemet är ett varningsprogram utformat för att snabbt lokalisera bortförda barn. Systemet bygger på att genom att få snabb information så ska brottsbekämpande instanser, gräns- och tullmyndigheter, media, transportföretag och lokalbefolkning kunna delta i sökandet efter försvunna barn.

Inom EU har ett flertal åtgärder vidtagits i syfte att förbättra och effektivisera sökandet efter försvunna och bortförda barn i EU:s medlemsstater. Europaparlamentets resolution Mot en EU-strategi för barnets rättigheter (2007/2093(INI)) från den 16 januari 2008 uppmanar EU-kommissionen att lägga fram ett förslag om att skapa en särskild budgetpost för barns rättigheter. Ett av syftena är att finansiera särskilda projekt som rör barn, såsom exempelvis ett europeiskt system för tidig varning av bortförande av barn och ett samordningsorgan som består av företrädare för de centrala myndigheterna i medlemsstaterna som ska ha till uppgift att minska antalet bortföranden av barn.

Europaparlamentet antog 2 september 2008 en förklaring om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att upprätta ett larmsystem, liknande det amerikanska, för försvunna barn och att ingå samarbetsavtal med alla angränsande länder så att man snabbt kan gå ut med ett larm i berörda områden. I larmsystemet ska det ingå ett telefonnummer som man kan ringa till med upplysningar.

EU-kommissionen beslutade redan i februari 2007 om ett gemensamt europeiskt telefonnummer, nr 116 000, som reserverats för jourtelefoner för försvunna barn. Numret ska vara kostnadsfritt för användaren, de enskilda medlemsstaterna ska stå för kostnaderna och organisera detta på lämpligt sätt. Förra våren var det bara fyra länder som hade aktiverat detta larmtelefonnummer. Sverige är inte ett av dem.

För att få ett effektivt system för återfinnande av försvunna barn krävs det att alla länder, även Sverige givetvis, genomför de system som förordas av EU. Larmtelefonnumret kan vara ett mycket viktigt verktyg för återförande av barn under förutsättning att det införs i alla länder och att information om numret sprids.

Det finns mycket att göra för att förbättra skyddet för barn som försvinner från sin hemmamiljö. Sverige har en tradition av att värdera frågor om barn högt. Det är därför önskvärt att Sverige tar en ledande roll i arbetet kring försvunna barn.

PS-svar:

I motion G49 föreslås att Folkpartiet liberalerna ska verka för att Sverige och EU:s övriga medlemsländer ansluter sig till det gemensamma larmtelefonnumret för försvunna barn och att Sverige inom EU intensifierar arbetet för att förbättra möjligheterna att återfinna försvunna barn. Motionären skriver att det i USA finns ett system för fall av försvunna barn, det s.k. Amber Alert. Det är ett program för att snabbt lokalisera bortförda barn. Genom att få snabb information kan brottsbekämpande instanser, gräns- och tullmyndigheter, media, transportföretag och lokalbefolkning delta i sökandet efter försvunna barn. I september 2008 antog Europaparlamentet en förklaring om samarbete i krissituationer för att finna försvunna barn. Parlamentet uppmanar medlemsländerna att upprätta ett larmsystem liknande det amerikanska. EU-kommissionen beslutade i februari 2007 om ett gemensamt europeiskt telefonnummer som reserverats för jourtelefoner för försvunna barn. De flesta av EU:s medlemsländer är dock ännu inte anslutna till detta nummer.

Partistyrelsen delar motionärens uppfattning att fall där barn försvinner från sin hemmiljö bör vara av högsta prioritet för samhället. Det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete både på nationell och på internationell nivå.

Inom EU pågår ett arbete med att ta fram gemensamma former för användning av ett varningssystem då ett barn olovligt förs över gränsen till ett annat medlemsland. Europeiska unionens råd kom i oktober med ett utkast till synpunkter som för närvarande övervägs av medlemsländerna. Frågan är också under beredning inom Regeringskansliet.

Vad beträffar ett gemensamt larmnummer beslutade Post- och telestyrelsen den 7 december 2007 att i enlighet med kommissionens beslut reservera nummerserien 116 för samhällstjänster. I Sverige har numret enligt uppgift från Post- och telestyrelsen ännu inte tilldelats någon aktör eftersom ingen har ansökt om det.

Det pågår således ett arbete både på nationell och på internationell nivå för att förbättra möjligheterna att återfinna försvunna barn. Partistyrelsen anser därför att man bör avvakta innan beslut tas angående dessa frågor. Partistyrelsen föreslår med detta att motion G49 anses besvarad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: