Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 70-72 och motion G2 y17 Tuffa verktyg mot grova brott

Programpunkter:

70. Det ska löna sig att tala sanning. Vi vill ge misstänkta personer incitament att hjälpa rättsväsendet. Den som lämnar sådana uppgifter om sin egen medverkan att grova brott kan klaras upp eller förhindras, bör få strafflindring.

71. Kronvittnen även i Sverige. Utredningar om grov organiserad brottslighet är ofta stora och svårutredda. En förändring som skulle underlätta utredningsarbetet är att införa en möjlighet till betydande straffnedsättning för den gärningsman som lämnar uppgifter om andras brottslighet. Vi vill införa en strafflindringsregel för den som lämnar uppgifter om teknisk bevisning som gör att allvarliga brott kan klars upp.

72. Öppna för åtalsförhandling. Åtalsförhandling ”plea bargaining”, innebär en möjlighet för en åtalad att ”förklara sig själv skyldig” varvid åklagaren kan föreslå ett nedsatt straff eller att släppa en åtalspunkt. Systemet finns i flera andra rättssystem. För att öka effektiviteten i rättsprocessen, inte minst när det gäller komplicerade brott som ekobrott, borde åtalsförhandling även kunna införas i svensk rätt. Den åtalade ska ha advokat närvarande vid åtalsförhandling.

G2. Den rättspolitiska rapporten

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

17. att punkt 72 stryks i sin helhet.

Slutligen yrkar Folkpartiet liberalerna Stockholms län avslag på punkt 72. Åtalsförhandling innebär att en fällande dom inte bygger på den bevisning som lagts fram, utan på den åtalades eget erkännande. Detta ökar rättsosäkerheten, inte minst när det handlar om personer som till följd av överenskommelser mellan kriminella tar på sig ansvaret för brott som andra begått.

PS-svar:

Polisen är i dag beroende av att människor som rör sig i kriminella miljöer väljer att berätta om sina och andras aktiviteter. I dag är det många som tiger sig igenom förhören och även i rätten. Programgruppen vill komma åt detta genom att göra det mer lönsamt att tala sanning. Därför föreslår man i punkterna 70–72 olika slags strafflindring för den som hjälper rättsväsendet att klara upp brott. Motion G2 yrkande 17 vänder sig emot att införa ett system där vi öppnar för åtalsförhandling, och vill därför att punkt 72 ska utgå. Motionärerna menar att ett system med åtalsförhandling skulle öka rättsosäkerheten.

Partistyrelsen noterar att det redan i dag finns viss möjlighet till strafflindring när det gäller erkännande av egen brottslighet, men att rättsläget är oklart när det gäller kronvittnen. Riksåklagaren har därför nyligen krävt och beviljats prövningstillstånd hos HD för att klarlägga om, och i så fall under vilka förutsättningar den som avslöjar andras delaktighet i brott ska kunna få sänkt straff. Partistyrelsen instämmer med programgruppen att möjligheten att beakta erkännanden av egen brottslighet bör vidgas och att kronvittnen ska kunna få strafflindring när de på ett märkbart sätt hjälper utredningen, till exempel genom teknisk bevisning.

Åtalsförhandling innebär en möjlighet för en åtalad att ”förklara sig själv skyldig” varvid åklagaren kan föreslå ett nedsatt straff eller att släppa en åtalspunkt. Partistyrelsen menar att åtalsförhandling kan vara ett effektivt sätt att öka möjligheten att utreda komplicerade brott, som till exempel ekonomisk brottslighet. Folkpartiet tog också redan vid landsmötet 2003 ställning för ett system med åtalsförhandling. Svensk rätt bygger på principen om obligatorisk åtalsplikt och en därmed sammanhängande förundersökningsplikt. Det finns emellertid redan i dag undantag från åtalsplikt, bland annat genom reglerna om åtalsunderlåtelse och om särskild åtalsprövning för vissa brott. Ett beslut om åtalsunderlåtelse förutsätter att det är klarlagt i utredningen, t.ex. genom ett erkännande, att den misstänkte begått brottet. Det finns också undantag från förundersökningsplikten, t.ex. om det är uppenbart att brottet inte går att utreda eller om det redan finns tillräckliga skäl för åtal. Utöver dessa undantag finns det också möjlighet för åklagare att besluta om förundersökningsbegränsning om kostnaden för utredningen skulle bli oproportionerligt stor i förhållande till sakens betydelse, vilket motiveras med att polis och åklagare ska få bättre möjligheter att använda sina resurser till att utreda allvarlig brottslighet. Till skillnad från åtalsunderlåtelse förutsätter inte ett beslut om förundersökningsbegränsning att skuldfrågan är klarlagd. Dessa regler har inte setts över på 30 år, och sedan dess har brottsligheten i Sverige ändrat karaktär. Bland annat åklagarmyndigheten och ekobrottsmyndigheten har i olika sammanhang påtalat att den brottslighet som begås inom kriminella grupperingar kräver rationaliseringar och prioriteringar från myndigheternas sida för att vi ska kunna uppnå goda resultat i brottsbekämpningen. Med andra ord finns det ett stort behov av en förändring i reglerna kring förundersökningsbegränsning, och regeringen har därför nyligen tillsatt en särskild utredare som ska titta närmare på frågan (dir. 2009:50). Partistyrelsen välkomnar den av regeringen tillsatta utredningen och anser att en regel om åtalsförhandling vid vissa brott skulle öka möjligheten till förundersökningsbegränsning. Med hänvisning till ovanstående tillstyrker partistyrelsen programgruppens punkt 70–72 och avstyrker motion G2 yrkande 17.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: