Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 60-65 och motion G28 En välorganiserad polis för ett tryggare Sverige

Programpunkter:

60. Kraftsamla svensk polis. I dag har vi 21 självständiga polismyndigheter. Dessa bör ersättas av en sammanhållen myndighet för hela Sverige. Målet är självklart en mer effektiv polis och att själva verksamheten lokalt kan komma närmare medborgarna genom fler synliga poliser, fler poliser snabbt på en brottsplats och ökad uppklarning av brott. Ett särskilt fokus måste läggas på insynsfrågan.

61. Akademisk polisutbildning. Folkpartiet vill att polisutbildningen ska vara en högskoleutbildning. Samhället blir alltmer komplext och även om polisyrket är ett praktiskt yrke behöver studenterna få en bra teoretisk grund att stå på. Med forskning om polismetoder och en koppling mellan denna forskning och utbildningen kvalitetssäkras utbildningen. För att säkerställa tillgången på polis i glesbygden bör det finnas möjlighet till distansutbildning.

62. Satsa på värdebaserat ledarskap. Svensk polis måste bli än bättre på ledarskap. Regler och uppföljning är viktigt för kvalitet i verksamheten. Det ansvarskännande och värdebaserade ledarskapet är dock minst lika viktigt. Polisen behöver en tydlig nationell organisations- och ledningsstruktur, en förstärkt nationell chefs- och ledarskapsutbildning och en förbättrad kontakt med extern kvalificerad forskning kring ledarskap.

63. Kontinuerlig vidareutbildning. Kunskaper och metoder förändras snabbt i vårt samhälle. Därför vill vi att RPS, i samarbete med polisutbildningarna, utvecklar ett system för kontinuerlig vidareutbildning för alla poliser. Polisyrket är till stora delar ett praktiskt yrke, där färdigheter utvecklas genom erfarenheter. Men vidareutbildning är ett viktigt komplement som också kan bidra till att öka motivationen hos enskilda poliser.

64. Fler civila utredare. Civila utredare tillför viktig specialistkompetens inom polisen. Vi vill därför att det anställs fler civila utredare och att deras befogenheter utökas. Vi vill också att personer med lämplig akademisk utbildning ska kunna genomgå en ettårig specialistutbildning och sedan anställas som poliser.

65. Fler ordnings- och strafförlägganden. Vid gärningar som är enkla att utreda bör polis och åklagare få möjlighet att utfärda ordnings- och strafföreläggande i fler fall än i dag. Vi menar också att polisen borde få rätt att utfärda strafföreläggande i de fall där påföljden är böter och den misstänkte erkänner brott. Det skulle minska administrationen utan att äventyra rättssäkerheten.

G28. Möjliggör för svensk polis att söka EU-bidrag

Motionär: Ulla Palmgren, Göteborg

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att regelverket skrivs om så att svensk polis får möjlighet till att söka EU-bidrag

Regelverket bör ses över och skrivas om för att möjliggöra för svensk polis att få avsätta medel för att kunna söka EUbidrag för samarbete med polismyndigheter och rättsväsende i andra länder inom EU. Enligt regelverket i dag får svensk polis inte avsätta medel för att kunna söka bidrag för dessa ändamål. Utbyte av information, kunskap och erfarenheter utgör en viktig del i polisiärt arbete, i rättsväsendet och i rättsäkerheten. Informationsutbyte kan bli verklighet genom studiebesök och samarbete över gränserna. Ett polisiärt samarbete kring punktmarkerade brott och projekt stärker rättsväsendet och försvårar aktiviteten både inom kriminella grupperingar och för genomförande av brottsliga handlingar.

Införande av ett europeiskt FBI är ett steg på vägen. Genomförandet av detsamma kommer dock att ta tid. Under tiden bör svensk polis få tillgång till de bästa verktygen och få möjlighet till att både införa och genomföra ett europeiskt samarbete med polismyndigheter i andra EU-länder.

PS-svar:

Punkt 60–65 i den rättspolitiska rapporten handlar om hur polisen kan organiseras på ett effektivare sätt. Programgruppen föreslår att vi överger systemet med 21 självständiga polismyndigheter och ersätter dem med en sammanhållen nationell polismyndighet. Man betonar också vikten av en akademisk polisutbildning och satsningar på värdebaserat ledarskap. För att bredda kompetensen inom polisen vill gruppen också att fler civila utredare ska anställas och öppna för en ettårig specialistutbildning som gör att personer med lämplig akademisk utbildning kan anställas som poliser. Utöver detta vill man också ge polis och åklagare möjlighet att utfärda ordnings- och strafföreläggande i fler fall än i dag. Gruppen bedömer att detta skulle minska rättsväsendets administration utan att äventyra rättssäkerheten. Partistyrelsen välkomnar programgruppens förslag för en mer välorganiserad polis och tillstyrker därför programgruppens förslag 60–65.

I motion G28 vill motionären att regelverket för svensk polis ses över så att de får möjlighet att söka EU-bidrag. Motionären menar att dagens regler gör att svensk polis inte får avsätta medel för att söka bidrag för samarbete med polismyndigheter och rättsväsende i andra länder. Partistyrelsen noterar att svensk polis under senare år har fått en del EUbidrag, och att det inte finns några formella regler som förbjuder EU-ansökningar. Däremot finns det en del administrativa problem, men dessa är på en sådan detaljnivå att de inte riktigt lämpar sig för ett landsmötesbeslut. Däremot återfinns det i programförslaget en rad åtgärder för att göra polisens arbete mer välorganiserat, effektivt och fokuserat. Ett annat problem för polisen är resursbristen, och den arbetar alliansregeringe kontinuerligt med att åtgärda. Redan nu har man genomfört den största satsningen någonsin på svensk polis. 2010 kommer det att finnas 20 000 poliser, dvs. 2 500 fler än när regeringen tillträdde. Med det ovan anförda föreslår partistyrelsen landsmötet att motion G28 anses besvarad.

Reservation 1

Torkild Strandberg

Jag reserverar mig till förmån för att programgruppens förslag punkt 60 avslås.

Motivering: Möjligheterna till samverkan mellan landets 21 nuvarande polismyndigheter är stora. Dessa möjligheter bör först nyttjas fullt ut, innan man beslutar sig för att skapa en enda nationell polismyndighet.

Reservation 2

Torkild Strandberg

Jag reserverar mig till förmån för att programgruppens förslag punkt 61 avslås.

Motivering: Polisutbildningen i Sverige är i dag enhetlig. Att akademisera all polisutbildning är inte rimligt. Snarare bör man finna olika ”spår” i polisutbildningen som kan byggas på efter hand. Ett snabbspår för enklare polisuppgifter bör då vara ett inslag.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: