Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 37-40 och motion G6 y3, G23-G24 Internationell brottslighet kräver internationella insatser

Programpunkter:

37. Europeiskt FBI. Utveckla polisbyrån Europol till en europeisk polismyndighet som har det yttersta ansvaret för brottsutredningar där flera länder är inblandade. En gemensam polisstyrka med operativa befogenheter, som kan bistå medlemsländernas polis vid behov bör också inrättas.

38. EU-åklagare. Åklagarsamarbetet Eurojust bör utvecklas till en europeisk åklagarmyndighet med rätt att bedriva förRättspolitik undersökningar och beordra spaning och tillslag i flera länder samtidigt.

39. En gränskontrollmyndighet. Flera myndigheter är i dag ansvariga för yttre och inre gränskontroller. Polisväsendet, tullverket och kustbevakningen har olika uppdrag och befogenheter. Samverkan mellan dessa myndigheter är nödvändigt för en effektiv bekämpning av den gränsöverskridande brottsligheten. Det finns anledning att utreda om gränsövervakningsverksamheten bör slås samman till en enda myndighet under justitiedepartementet.

40. Värna integriteten. EU:s datatillsynsman ska omvandlas till en dataskyddsmyndighet som granskar integritetspåverkande lagförslag och reglerar hur personuppgifter används i EU:s brottsbekämpning.

G6. Förstärkt integritet i rättspolitiken

Motionär: Folkpartiet liberalerna Södermanland

Förslag till landsmötesbeslut:

3. att punkt 40 i förslaget till rättspolitiskt program kompletteras med en ny mening efter den sista: ”Utvecklingen mot ökad övervakning ska bromsas.”

Kameraövervakning ska på de platser där den förekommer samordnas. Vi anser att en modell med s.k. trygga stråk från stadskärnan ut till bostadsområdena är att föredra. Det är då tydligt var övervakning sker och inte och den enskilda människan kan själv välja var hon vill röra sig.

Drogtesterna i skolan är integritetskränkande och det finns ingen empirisk grund för att de har någon effekt.

Punkten om integritet när det gäller EU bör förtydligas och skärpas genom att Folkpartiet klart uttalar att utvecklingen mot ökad övervakning ska bromsas.

Vapeninnehav är och bör förbli en laglig rätt i Sverige.

G23. Vi måste ha en europeisk strafflag

Motionärer: Adam Cwejman, Göteborg, Lars-Johan Edström, Uppsala, Linda Nordlund, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. Att ett nytt stycke förs in efter punkt 38 i det rättspolitiska programmet med följande lydelse: ”En europeisk strafflag. Den internationella brottsligheten kräver internationell brottsbekämpning. En europeisk strafflag med särskilda bestämmelser behövs för att bekämpa den allvarliga gränsöverskridande brottsligheten.”

Den rättspolitiska rapporten fastslår att vi behöver såväl ett europeiskt FBI och en EU-åklagare.

Liberala ungdomsförbundet instämmer och menar att det nu är hög tid att ta konsekvenserna – nämligen att ta ställning för en europeisk straffrättsordning. Genom att rapportgruppen går så långt i sina formuleringar ligger det nära till hands att även straffrätten och straffprocessrätten harmoniseras på de områden där Europas FBI och EU-åklagarna ska vara verksamma. Det vore märkligt om europeiska myndigheter inrättades utan europeiska regler. Det är dags att Folkpartiet kräver att medlemsstaterna släpper greppet om straffrätten när behovet uppenbarligen är europeiskt snarare än nationellt.

Det långsiktiga målet bör vara att alla medlemsstater får en enhetlig strafflag för gränsöverskridande brottslighet såsom smuggling, trafficking, miljö- och ekobrott.

G24. Terrorismprövningar

Motionärer: Adam Cwejman, Göteborg, Lars-Johan Edström, Uppsala, Linda Nordlund, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. Att ett nytt stycke med följande lydelse införs efter punkt 40: ”Säkra jakten på terrorister. Arbetet mot terrorism får aldrig undantas från rättssäkerheten. Även asylsökande som hanteras som säkerhetsärenden ska prövas i domstol, inte av regeringen. Asylskälen får aldrig underordnas.”

Det finns i dag inga skrivningar om bekämpandet av terrorism i den rättspolitiska rapporten, vilket bör anses anmärkningsvärt. Liberala ungdomsförbundet antar att det går under rubriken grov brottslighet. Men just det som kallas säkerhetsärenden bör ges specifik uppmärksamhet. Vi minns alla den tidigare regeringens utvisning av de två egyptierna och hur grov bristen på rättssäkerhet var – männen informerades och utvisades samma dag, anklagelserna och bevisen dolda för dem. Deras asylprocess avbröts och deras skyddsskäl nonchalerades.

Folkpartiet måste vara tydligt på att rättssäkerheten måste garanteras även när personer anklagas för mycket grova brott och dagens prövningar måste vara mer möjliga att granska än i dag.

PS-svar:

Punkterna 37–39

i programförslaget handlar om hur vi på bästa sätt bekämpar den organiserade brottsligheten som en internationell företeelse. Förslagen som lyfts fram är att vi ska skapa ett Europeiskt FBI, inrätta en åklagare på EU-nivå och samtidigt stärka den svenska gränsövervakningsverksamheten. Inga motionsyrkanden har inkommit på dessa punkter. Partistyrelsen välkomnar programgruppens förslag som befäster Folkpartiets engagemang för en verkningsfull europeisk brottsbekämpning och föreslår därför bifall till punkt 37–39.

Utöver detta vill partistyrelsen ytterligare förtydliga vikten av internationellt samarbete mellan polis, tull och åklagare. För Sverige är det då särskilt viktigt med en tät samverkan med övriga länder i Norden och runt Östersjön. Partistyrelsen yrkar därför på att vi för in följande stycke efter punkt 39:

”Tät samverkan med grannländerna.

De kriminella grupperna är väl insatta i olika länders lagstiftning och anpassar verksamheten efter risken att åka fast. I väntan på att vi får ett Europeiskt FBI bör vi tillsammans med länderna runt Östersjön bilda ett fördjupat polis- och åklagarsamarbete. Det handlar om att tillsammans bekämpa brottsligheten genom underrättelseutbyte, gemensamma operationer och ökade möjligheter att verka på varandras territorier.

Programgruppens förslag punkt 40 lyfter frågan om hur vi kan värna integriteten på EU-nivå. Man föreslår inrättandet av en dataskyddsmyndighet som granskar lagförslag och reglerar hur personuppgifter används. I motion G6 yrkande 3 vill motionärerna genom att lägga till meningen ”Utvecklingen mot ökad övervakning ska bromsas” för att förtydliga Folkpartiets ståndpunkt.

Partistyrelsen menar att balansen mellan effektivitet och integritet måste prövas vid varje beslut, men det behövs också institutioner och myndigheter som tar ett helhetsgrepp över integritetsaspekterna. Folkpartiet har en gedigen politik på det området, i och med den integritetsrapport som antogs på ett partiråd under hösten 2008. Där kräver vi bland annat ett samlat grundlagsskydd för den personliga integriteten och att en integritetsinspektion med ett bredare mandat ersätter den nuvarande datainspektionen. I punkt 40 handlar det om situationen på europeisk nivå, och där kräver programgruppen en dataskyddsmyndighet som granskar lagförslag och reglerar hur personuppgifter används.

I likhet med motionärerna anser partistyrelsen att hoten mot den enskildes integritet måste tas på största allvar. Inte minst viktigt är detta när den tekniska utvecklingen nödvändiggör ny lagstiftning (även om en teknikneutral lagstiftning oftast är att föredra). Samtidigt måste vi också våga erkänna att integritetsfrågorna blir som svårast när angelägna intressen måste vägas mot varandra. Att förebygga och bekämpa brott och skydda rikets säkerhet tillhör statens kärnuppgifter, liksom skyddet för den enskildes privatliv. Partistyrelsens allmänna syn på integritetsfrågorna utvecklas närmare i område B.

Partistyrelsen vill understryka att punkt 40 i det rättspolitiska programmet handlar EU-frågorna och inte om integritetspolitiken i stort – den sistnämnda uttrycks ju i form av det nyligen antagna integritetspolitiska programmet. Just den komplettering som föreslås av motionären riskerar därför att framstå som ryckt ur sitt sammanhang. Partistyrelsen föreslår dock en komplettering av punkt 40 i form av följande mening: ”Ett utökat rättsligt och polisiärt samarbete inom EU måste kombineras med starka garantier för den enskildes integritet.” Med detta föreslår partistyrelsen att motion G6 yrkande 3 anses besvarad.Motionärerna bakom motion G23 hävdar att det behövs en europisk strafflag för att bekämpa den allvarliga gränsöverskridande brottsligheten, och vill lägga till ett nytt stycke med denna innebörd. Partistyrelsen instämmer i att vi behöver mer av internationellt samarbete, och utesluter inte att vi i en framtid även kommer att behöva en europeisk strafflag. Men i dagsläget bedömer vi att den harmonisering av nationelll straffrätt som redan sker genom EU-samarbetet är ett effektivare sätt att motarbeta den gränsöverskridande brottsligheten. Det samarbetet har gett oss harmoniserade straffregler för terroristbrott, människohandel, barnpornografi och narkotikabrott. Det finns också straffrättsliga regler på EU-nivå om korruption, förfalskning, penningtvätt och förverkande av brottsvinster. Det är vår mening att harmoniseringen bör fortgå på de områden där brottsligheten är gränsöverskridande, men att en helt gemensam strafflag inte är aktuell i dagsläget. Partistyrelsen föreslår därför att landsmötet avslår motion G23.Motionärerna bakom motion G24 noterar att programmet inte innehåller några skrivningar om bekämpandet av terrorism, och vill därför lägga till ett nytt stycke om att säkra jakten på terrorister. De vill särskilt nämna att asylsökande som hanteras som säkerhetsärenden ska prövas i domstol, inte av regeringen. Partistyrelsen noterar att programmet ”Tidigt, Tufft, Tryggt” inte är menat att vara ett heltäckande rättspolitiskt program. Terrorismbekämpning är ett brett område, och genom att bara lägga in ett enda stycke om ämnet riskerar vi att ge en ensidig bild av vår politik på området. Kampen mot terrorism måste självklart alltid föras med internationella rättsprinciper och respekt för mänskliga rättigheter.

Därför har också Folkpartiet t.ex. varit djupt kritiskt mot hanteringen av fångar vid Guantánamobasen och försvarat habeas corpus-principen, d.v.s. att den som hålls i fängsligt förvar måste ställas inför domstol så att beslut kan fattas om personens kvarhållande. Vi har också varit starkt kritiska mot utvisningen av de två egyptierna som motionärerna nämner. Detta då utvisningen skedde till en stat där de riskerade att utsättas för tortyr. De diplomatiska garantier som användes vid utvisningen är inte förenliga med internationell rätt. Vid akuta situationer måste vår säkerhetspolis ha kraften och verktygen att avvärja hot. På lång sikt är det dock andra saker som behövs. Globalt gäller det att vi får en mer rättvis värld. Fattigdom och ofrihet är en grogrund för extremism och dess förlängning är terrorismen. Partistyrelsen menar att vårt nuvarande system för terrorismbekämpning fungerar på ett acceptabelt sätt, och med det ovan anförda föreslår partistyrelsen att landsmötet avslår motion G24.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: