Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 36 och motion G21-G22 Helgavskiljning och snatteri

Programpunkt:

36. Inför helgavskiljning som ny påföljd. Det innebär att domstolen kan döma en ung människa till att under en kortare period avskiljs från sin hemmiljö för att delta i påverkans- och attitydprogram inom den institutionaliserade ungdomsvården. Syftet är dels att den unge ska få en kännbar konsekvens men framförallt att personen ska få hjälp att lämna ett destruktivt kriminellt liv bakom sig.

G21. Helgavskiljning får inte leda till smittoeffekter

Motionärer: Jan Jönsson, Skärholmen, Gustav Åkerblom, Skärholmen

Förslag till landsmötesbeslut:

1. Att rättspolitiska programmet, punkten 36 i slutet tillförs följande mening: ”Det är därför av största vikt att insatsen utformas så att negativ påverkan mellan kriminella ungdomar inte uppstår.”

Att det behövs ett mellanting mellan vård inom socialtjänsten och slutenvård och tvångsomhändertagande av unga är helt klart. Helgavskiljning kan vara en sådan påföljd. Forskning om ungdomar placerade på institution visar dock med förskräckande tydlighet att deras kriminalitet snarare förstärks efter institutionstiden. Institutionerna blir en slags plantskolor där de skaffar sig ett bredare kontaktnät av grovt kriminella ungdomar och påverkas av andra ungdomars nedbrytande beteenden. Detta fenomen märks även i särskilda undervisningsgrupper för stökiga elever vars beteende tenderar att förvärras under placeringstiden. Allt fler beprövade insatser inom socialtjänsten går därför mot individuella lösningar, där den unge inte kommer i kontakt med andra ungdomar med likartade problem.

Det bör förtydligas i programpunkten om helgavskiljning att insatsen måste utformas så att ”smittoeffekter” inte uppstår.

G22. Unga bör slippa böter

Motionär: Folkpartiet liberalerna Dalarna

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för att ungdomstjänst blir den viktigaste påföljden för ungdomar, i stället för böter

Snatteri, skadegörelse och klotter, olovlig bilkörning och misshandel. Det är de typiska ungdomsbrotten, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Unga lagöverträdare straffas oftast med böter.

Länsförbundet Dalarna anser att den påföljden ska slopas för brottslingar under 18 år. Att betala pengar till staten är ett konstigt straff för ungdomar som i regel inte har några inkomster. Böter är ett straff utformat för vuxna personer med inkomster. Dessutom anser jag att böter är ett mycket orättvist straff då den med rika föräldrar lätt kommer undan medan den med fattigare föräldrar drabbas mycket hårdare. I stället borde ungdomstjänst gälla som straff, ungdomstjänst innebär att de unga lagöverträdarna får jobba utan lön med t.ex. städning eller trädgårdsarbete.

Länsförbundet Dalarna tror att om man får jobba av sitt straff i stället för att betala, får det en mer påtaglig effekt och blir en rättvisare bestraffning för alla unga lagöverträdare.

PS-svar:

I programpunkten 36 föreslås att en ny påföljd, ”helgavskiljning”, införs. Det innebär att domstolen kan döma en ung människa till att under en kortare period avskiljs från sin hemmiljö för att delta i påverkans- och attitydprogram inom den institutionaliserade ungdomsvården. Partistyrelsen instämmer i huvudsak med programgruppens förslag, men vill att synpunkten från motionären i motion G21 beaktas.

I motion G21 instämmer motionären med att helgavskiljning kan vara en behövlig åtgärd. Motionären betonar dock att forskning visar att ungdomar placerade på institution påverkas av varandras nedbrytande beteenden och kriminalitet och att allt fler beprövade insatser inom socialtjänsten därför går mot individuella lösningar, där unga inte kommer i kontakt med andra ungdomar med likartade problem. Motionären vill därför att helgavskiljning i sådant fall måste utformas så att ”smittoeffekter” inte uppstår. Motionären vill därför att punkten 36 tillförs en sista mening om detta. Partistyrelsen instämmer med motionären. Partistyrelsen föreslår att motion G21 bifalls och att det sist i programpunkt 36 tillförs en mening i enlighet med motionärens textförslag: ”Det är därför av största vikt att insatsen utformas så att negativ påverkan mellan kriminella ungdomar inte uppstår.” Partistyrelsen föreslår att programgruppens förslag i punkt 36 i övriga delar bifalls.I motion G22 vill motionärerna att Folkpartiet ska verka för att ungdomstjänst blir den viktigaste påföljden för ungdomar, i stället för böter. Motionärerna menar att unga lagöverträdare oftast straffas med böter för typiska ungdomsbrott som snatteri, skadegörelse, klotter m.m., men att böter är ett straff utformat för vuxna med inkomster. Motionärerna anser att det också är ett orättvist straff eftersom ungdomar med rika föräldrar lättare kommer undan.

Partistyrelsen instämmer med motionären och vill påminna om att det i Folkpartiets rättspolitiska program från 2005, finns med just en särskild punkt om att avskaffa böter som påföljd för unga och att landsmötet beslutade att bifalla det förslaget. I det rättspolitiska programmet från 2005 finns också med ett förslag som visar på betydelsen av ungdomstjänst, vilket också Folkpartiet bland annat i riksdagen har fortsatt att driva. Folkpartiet verkar således redan för det som motionären tar upp. Partistyrelsen föreslår att motion G22 anses besvarad.I detta sammanhang vill partistyrelsen göra följande tillägg: Stöld är stöld – måhända ringa. Dagens syn på snatteribrottet är för slapp, om det ska vara möjligt att hindra att mindre allvarlig brottslighet blir grövre, måste vi tala klartext också om snatteribrott. Partistyrelsen vill därför att en ny punkt införs efter punkt 36, med följande innehåll: Stöld är stöld – måhända ringa. Om det ska vara möjligt att hindra att mindre allvarlig brottslighet blir grövre, måste vi tala klartext också om dessa brott. Stöld i affärer kallas i dag snatteri om värdet är lägre än 1000 kronor. Vi menar att denna snuttifiering riskerar att urholka förtroendet för lagstiftningen, skicka fel signaler till unga människor samt underlätta för organiserade stöldligor att begå seriebrott mot företagare.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: