Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G Programpunkt 28-30 och motion G6 y2, G15 y2-3, G19-G20 Unga och DNA- och drogtest

Programpunkter:

28. DNA-test även för de under 15. Allvarliga brott måste klaras upp, och då måste polisen ha rätt att använda moderna metoder även när den misstänkte är under 15 år. Vi vill därför införa en möjlighet att ta bl.a. salivprov för DNA-analys vid misstanke om allvarligare brott, förutsatt att detta är av stor vikt för att klarlägga brottet.

29. Kraftfull kamp mot narkotika. Vi vill att polisen ska få drogtesta barn under 15 år och misstänks ha använt narkotika. Det handlar inte om straffa någon, utan om att inte släppa taget om barn som är ute på hal is. Snabba insatser från beroendevården och socialtjänsten ska erbjudas i samband med polisingripandet. Vi menar också att det behövs ett snabbspår för narkotikaklassning. I dag står ungdomars hälsa och liv står på spel i väntan på att nya, farliga droger ska narkotikaklassas.

30. Inför frivilliga drogtester i skolan. Skolornas policy mot alkohol- och narkotikamissbruk bör innefatta frivilliga drogtester. Drogtester i skolan handlar inte om att straffa ungdomar, det handlar om att upptäcka droganvändning i tid och att elever inte ska vara drogpåverkade i skolan. Men då behövs ett tydligt regelverk. Testerna ska vara frivilliga och bygga på samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna.

G6. Förstärkt integritet i rättspolitiken

Motionär: Folkpartiet liberalerna Södermanland

Förslag till landsmötesbeslut:

1. punkt 5 i förslaget till rättspolitiskt program kompletteras med en ny mening efter den sista: ”Kommuner med mycket kameraövervakning ska sträva efter att samordna denna i s.k. trygga stråk. ”

2. att punkt 30 i förslaget till rättspolitiskt program stryks

3. att punkt 40 i förslaget till rättspolitiskt program kompletteras med en ny mening efter den sista: ”Utvecklingen mot ökad övervakning ska bromsas.”

4. att ordet ”vapeninnehav” byts ut till ”vapenbrott” i punkt 55 i förslaget till rättspolitiskt program

Kameraövervakning ska på de platser där den förekommer samordnas. Vi anser att en modell med s.k. trygga stråk från stadskärnan ut till bostadsområdena är att föredra. Det är då tydligt var övervakning sker och inte och den enskilda människan kan själv välja var hon vill röra sig.

Drogtesterna i skolan är integritetskränkande och det finns ingen empirisk grund för att de har någon effekt.

Punkten om integritet när det gäller EU bör förtydligas och skärpas genom att Folkpartiet klart uttalar att utvecklingen mot ökad övervakning ska bromsas.

Vapeninnehav är och bör förbli en laglig rätt i Sverige.

G15. Stärk barns rätt till integritet

Motionärer: Anna Starbrink, Spånga, Abit Dundar, Stockholm, Ulf Fridebäck, Stockholm, Jonas Förare, Spånga, Erik Jennische, Stockholm, Lina Nordquist, Uppsala, Ann- Katrin Åslund, Spånga, Ulf Öfverberg, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att punkt 22 i förslaget till rättspolitiskt program, ”Tydliggör föräldrarnas skadeståndsansvar”, stryks

2. att punkt 29 i förslaget till rättspolitiskt program, ”Kraftfull kamp mot narkotika”, förändras så att mening två och tre stryks samt fjärde meningen får följande lydelse: ”Snabba insatser från beroendevård och socialtjänst ska erbjudas när ungas missbruk upptäcks.”

3. att punkt 30 i förslaget till rättspolitiskt program, ”Inför frivilliga drogtester i skolan”, stryks

4. att punkt 31 i förslaget till rättspolitiskt program, ”Möjliggör domstolsförhandling vid allvarliga brott”, stryks

Utkastet till nytt rättspolitiskt program innehåller många bra förslag när det gäller förebyggande och tidiga insatser för att motverka och stoppa kriminella handlingar som begås av barn och ungdomar. Förslag som handlar om att stärka socialtjänstens arbete är bra t.ex. 48-timmarsgarantin och förslag om tätare samarbete mellan socialtjänst och polis. De goda idéer som finns riskerar dock att överskuggas av den repressiva hållning som finns i vissa förslag, och inte minst av den retorik som använts i diskussionen om programmet.

Tyvärr finns det flera förslag som står i stark kontrast till våra socialliberala idéer om människans rätt till integritet, en rätt som innefattar även barn och ungdomar.

Många förslag handlar om att kontrollera ungdomar när det redan hänt något, alltför få förslag finns om att lösa problemen på ett tidigt stadium eller att förebygga dem. Exempelvis vet vi att det ofta finns alkohol med i bilden när brott begås, även då förövarna är mycket unga. Trots detta finns inte en rad i programmet om hur vi bör agera för att minska langningen, minska ungdomsfylleriet och höja debutåldern för alkohol. Det som tas upp i programförslaget är kontroller av ungdomar som redan förmodas ha fastnat i missbruk. Vi motsätter oss förslaget om frivilliga drogtester i skolan. Det bör inte vara skolans uppgift att drogtesta ungdomar, i stället bör skolan utveckla ett nära samarbete med socialtjänsten för att se varje enskild elevs situation och hjälpa dem som har behov av det. Frivilliga drogtester blir i praktiken förmodligen aldrig frivilliga utan snarare i hög grad utpekande för dem som inte vill delta i testerna.

Programförslaget innehåller även krav på att skärpa föräldrarnas skadeståndsansvar. Självklart förväntar vi oss att föräldrarna ska ta ansvar för sina barn. I vissa fall finns det dock tyvärr anledning att problematisera förslaget. Många människor lever med små marginaler och risken med förslaget är att föräldrarna, av oro för den privata ekonomin, inte söker samhällets hjälp för att rädda sina barn. Inriktningen bör vara att samhället erbjuder föräldrarna stöd i sitt föräldraskap. Programförslaget innebär också att barn ska kunna ställas inför domstol. Att huvudregeln ska vara att utreda brott, även om den som begått brottet är under 15 år är bra. Att ställa barn som begått brott inför domstol är dock en helt annan sak och en fullständigt främmande tanke för oss. Förfärande bilder har under våren visats från England där en fjortonårig pojke iförd kedjor har ställts inför rätta som en vuxen. Det är inte en utveckling vi vill se i vårt land. I stället måste det ställas stora krav på en utvecklad och fungerande socialtjänst som klarar att möta dessa ungdomars behov. I förslagen till både rättspolitiska och barnpolitiska programmen finns många kloka förslag om hur socialtjänsten kan utvecklas. Folkpartiet bör lägga kraften på att förverkliga dessa idéer.

G19. Obligatoriskt drogtest

Motionär: Folkpartiet liberalerna Norra Älvsborg

Förslag till landsmötesbeslut:

1. Att innebörden av punkt 30 i förslaget till rättspolitiskt program ändras till att Folkpartiet ska verka för att införa obligatoriska drogtester i gymnasieskolan

Drogtester sker överallt i dag inom det privata näringslivet och bör vara naturligt i den svenska gymnasieskolan. Det är ingen kränkning av integriteten att se till att man lever i en säker miljö, där unga inte far illa av narkotika.

G20. Drogtest på högstadiet i förebyggande syfte

Motionärer: Ulla Palmgren, Göteborg, Kristina Palmgren, Göteborg

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att drogtest ska få ske på högstadiet två gånger per år med en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Efter att testet är utfört och resultat klara så ska det omedelbart kasseras.

Folkpartiet liberalernas arbetsgrupp för rättsfrågor vill i sitt förslag se en mer effektiv insats när det gäller att stoppa unga människor från att fastna i kriminella banor. Enligt arbetsgruppens förslag ska polisen kunna drogtesta barn under 15 år om misstanke föreligger att barnet har använt narkotika.

Tidig insats ger större möjlighet till att förebygga och förhindra att en ung person hamnar snett eller fastnar i ett drogberoende som kan vara väldigt problematiskt att ta sig ur och som kan få stora och svåra konsekvenser både för individen och för närstående. Drogberoende leder också ofta till kriminalitet för att kunna skaffa fram pengar till att underhålla sitt drogmissbruk. En stor del av våldsbrott äger också rum där en av parterna är drogpåverkad. Vuxna och målsman har ett ansvar mot unga människor. Enligt rättsgruppens förslag så ska polisen få möjlighet till att drogtesta barn under 15 år om misstanke föreligger att personen har använt narkotika. Detta innebär bl.a. att insatsen sätts in först efter det att personen redan misstänks ha använt narkotika. Droganvändning har då redan inträffat och skadan är redan skedd. Jag skulle vilja se möjlighet till ännu tidigare insats i förebyggande syfte.

Skolan måste få utgöra en god miljö för samtliga elever. Det kan vara en svår tid att växa upp, allra helst i tonåren. Hur hanterar en ung människa sin situation att han/hon tar droger? Många gånger är att ta droger ett försök att lösa ett problem som i sin tur leder till andra och förmodligen större och svårare problem. Hur känner sig alla de ungdomar som kanske dels känner någon som tar droger och dels inte vågar tala om det för vare sig lärare eller föräldrar fastän de kanske skulle vilja göra det? Hur hanterar de detta? Gruppen unga människor som vet om och/eller känner andra som tar droger är förmodligen ganska stor. Ofta läggs en skuldkänsla även på dessa i hur de ska hantera vetskapen. De är också unga människor och ska inte behöva ta ett vuxet ansvar.

I förebyggande syfte hade det varit bra att se möjligheten till att det på högstadiet utförs drogtester utan förvarning två gånger per år med en gång på höstterminen och en gång på vårterminen. Efter att testet är utfört och resultat klara så ska det omedelbart kasseras. Om drogtester utförs rutinmässigt så blir ingen specifik elev utpekad som misstänkt och om någon tar droger så upptäcks detta kanske redan vid första tillfället innan droganvändning har blivit en vana och lett till ett eventuellt missbruk. Det kan också få en ung människa som tar droger att tillsammans med anhöriga få en chans att få stöd och hjälp på ett tidigt stadium.

PS-svar:

Programpunkten 28 handlar om att DNA-test ska kunna användas även för dem under 15. Partistyrelsen delar programgruppens förslag – allvarliga brott måste klaras upp, och då måste polisen ha rätt att använda moderna metoder även när den misstänkte är under 15 år. Att därför införa en möjlighet att ta bland annat salivprov för DNA-analys vid misstanke om allvarligare brott, förutsatt att detta är av stor vikt för att klarlägga brottet, kan vara en viktig åtgärd. På alliansregeringens uppdrag har en utredning lagt flera bra förslag på insatser för barn som misstänks för brott. I huvudsak bör förslagen genomföras, som bland annat innebär att polis och åklagare får bättre möjligheter att utreda brott som begåtts av barn under 15 år, att salivprov för DNA-analys får tas och att brottsoffrens ställning stärks. Partistyrelsen föreslår att programgruppens förslag punkt 28 bifalls.

Programpunkterna 29 och 30 handlar om att polisen ska få drogtesta barn under 15 år som misstänks ha använt narkotika samt att införa frivilliga drogtester i skolan. Partistyrelsen instämmer med att det behövs tydligare insatser mot ungdomars narkotikaanvändning. Studier har visat att ju yngre man är när man börjar använda droger eller begå brott, desto större är risken för missbruk och fortsatt brottslighet senare i livet. Att satsa särskilt på åtgärder för att hindra unga att fastna i missbruk och begå brott i narkotikaberoendets spår, är därför viktigt. Ett tätt samarbete mellan polis, socialtjänst och beroendevården kan vara värdefullt. Partistyrelsen föreslår att programgruppens förslag punkterna 29 och 30 bifalls.

Motion G15, yrkande 2 och 3, motsätter sig förslaget att låta polisen drogtesta barn under 15 år. Motionärerna vill att de meningarna i punkten 29 stryks och att texten ändras så att den betonar att ”snabba insatser från beroendevård och socialtjänst ska erbjudas när ungas missbruk upptäcks”. Motionärerna vill också att programpunkt 30, om att införa frivilliga drogtester i skolan, ska strykas helt.

I motion G6, yrkande 2, tycker motionärerna att drogtester i skolorna är integritetskränkande och menar att det inte finns någon empirisk grund för att de har någon effekt. Motionärerna vill att programpunkt 30 ska strykas.

I motion G19 vill motionärerna däremot att Folkpartiet ska verka för obligatoriska drogtester i gymnasieskolan. Motionärerna menar att drogtester i dag sker överallt inom det privata näringslivet och bör vara naturligt i den svenska gymnasieskolan. De menar också det inte skulle innebära någon kränkning av den personliga integriteten att se till att man lever i en säker miljö där unga inte far illa av narkotika. Motionärerna vill därför att programpunkten 30 ska anpassas till ”obligatoriska drogtester i gymnasieskolan.”

I motion G20 menar motionären att det behövs möjligheter till ännu tidigare insatser i förebyggande syfte för att hindra droganvändning och att skolan måste få utgöra en god miljö för samtliga elever. Motionären vill därför att det på högstadiet utförs drogtester, utan förvarning, två gånger per år med en gång per termin.

Partistyrelsen kan ha förståelse för de olika motionärernas resonemang i ovan nämnda motioner – drogtester för unga är en viktig och känslig fråga som handlar om avvägningar åt flera håll. Partistyrelsen anser att programgruppens förslag i punkterna 29 och 30 är just balanserade och avvägda. Polisen föreslås få möjlighet att drogtesta personer under 15 år som påträffas misstänkt påverkade. Förslaget kombineras med snabba insatser från beroendevården och socialtjänsten. Införandet av drogtester i skolorna föreslås, i programgruppens förslag, vara frivilliga och bygga på ett tydligt regelverk samt samförstånd mellan skolan, föräldrarna och eleverna. Partistyrelsen delar programgruppens ställningstagande att bland annat dessa åtgärder är viktiga för att hindra att ungdomar fastnar i ett narkotikamissbruk. Partistyrelsen menar dock att det är viktigt att ta ett steg i taget och delar programgruppens förslag att drogtester i skolorna ska vara frivilliga. Partistyrelsen menar vidare att frekvensen av testerna bör övervägas i samverkan mellan dem det berör. Partistyrelsen föreslår att motion G15 yrkande 2 och 3, motion G6 yrkande 2, motion G19 och motion G20 avslås.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: