Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

G programpunkt 9 och motion G2 y5 och G13 Fridskränkningsbrott

Programpunkt:

9. Utvärdera fridskränkningsbrotten. I dag hinner en hel del av de brott som ingår i grov kvinnofridskränkning och grov fridskränkning preskriberas innan åtal kan väckas. Det vill vi ändra på så att fler systematiska övergrepp mot närstående kan bedömas som fridskränkning.

G2. Den rättspolitiska rapporten

Motionär: Folkpartiet liberalerna Stockholms län

Förslag till landsmötesbeslut:

5. att punkt 9 utvidgas med följande lydelse: ”Vi vill också göra fridslagen könsneutral. Det är den enda bestämmelse i dag som har olika brottsrubriceringar för kvinnor och män.”

G13. Stöd till äldre brottsoffer

Motionär: Barbro Westerholm, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet kompletterar sitt program ”Tidigt, tufft och tryggt” med ett avsnitt om hur våld och övergrepp mot äldre kan förebyggas och hur äldre brottsoffer ska kunna få den vård, den behandling och den rehabilitering de behöver

Under senare år har såväl Världshälsoorganisationen (WHO) som EU-kommissionen lyft upp våld och övergrepp mot äldre. Precis som andra grupper i samhället drabbas äldre av en rad olika typer av brott men problemet är att det är tabubelagt att tala om dem. Inbrott och väskryckning reagerar vi emot liksom våld och övergrepp inom vården men det kanske största problemet, våld och övergrepp utövat av närståG ende blundar vi för. Samtidigt är det så att oavsett vem som är förövare och var övergreppet ägt rum är konsekvenserna allvarliga för den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. I de flesta av de studier som gjorts anges förekomsten av våld och övergrepp mot äldre ligga på mellan 4 och 7 procent. Största problemet är våld i nära relationer där förövaren kan vara son eller dotter eller make/maka eller motsvarande. Enligt WHO är siffror på den här nivån att betrakta som ett folkhälsoproblem.

EU-kommissionen har tagit frågan på allvar. EU:s ekonomiska och sociala kommitté har givit ut en skrift där våld och övergrepp mot äldre ses som en försummad fråga och ett brott mot de mänskliga rättigheterna. Kraftfulla insatser behövs på nationell nivå, brotten måste förebyggas och offren hjälpas.

De åtgärdsförslag som förts fram är att vi måste få bättre kunskap om problemets omfattning. Det behövs specifik lagstiftning, stöd för utsatta t.ex. i form av stödgrupper, tillgång till hjälptelefoner, utbildningsprogram för yrkesgrupper som möter äldre så att man tidigt kan upptäcka och hjälpa äldre som utsatts för våld och övergrepp, kampanjer för att väcka allmänhetens uppmärksamhet och utveckling av program för kontinuerlig kvalitetssäkring av vården och omsorgen för äldre.

I september 2007 genomförde riksdagens socialutskott en utfrågning om våld mot äldre. Här framfördes önskemål som i stora delar sammanfaller med de förslag som förts fram inom EU.

Det som sedan hänt är att Socialstyrelsen börjat arbeta tillsammans med Sveriges kommuner och landsting (SKL) för att lyfta fram goda exempel på verksamheter där man ute i kommunerna försöker förebygga våld mot äldre, bland annat genom utbildning av nyckelpersoner och skapande av stödinsatser för äldre. Syftet är att stimulera andra till att ta egna initiativ till insatser. Det som hittills redovisats är erfarenheter som gjorts på Kungsholmen i Stockholm, i Lundby i Göteborg och det som startats i Malmö. Det är en bra start men långtifrån tillräckligt.

Sverige behöver en nationell handlingsplan mot våld och övergrepp mot äldre som inbegriper stöd till och rehabilitering av brottsoffren. Det är en fråga som Folkpartiet bör driva och där det som genomförts i EU och andra länder kan utgöra utgångspunkt för arbetet.

PS-svar:

Programgruppens förslag i punkt 9 handlar om fridskränkningsbrotten och att de ska utvärderas, särskilt för att ändra det förhållandet att en del av brotten som ingår kan hinna preskriberas. Partistyrelsen instämmer med programgruppens förslag. Partistyrelsen föreslår att programgruppens förslag punkten 9 bifalls.

I motion G2, yrkande 5, vill motionärerna utvidga punkt 9 med en text om att göra fridskräningsbrottet könsneutralt. Motionärerna menar att detta brott i dag är den enda bestämmelse som har olika brottsrubriceringar för kvinnor och män.

Partistyrelsen menar dock att den uppdelning som gäller i dag behövs och vill göra ett förtydligande: Dagens regler är uppdelade i två delar, brottsbalken har två olika brottsrubriceringar i 4 kapitlet, 4 a §: ”Den som begår brottsliga gärningar enligt 3, 4 eller 6 kap. mot en närstående eller tidigare närstående person, döms, om var och en av gärningarna utgjort led i en upprepad kränkning av personens integritet och gärningarna varit ägnade att allvarligt skada personens självkänsla, för grov fridskränkning till fängelse, lägst sex månader och högst sex år. Har gärningar som anges i första stycket begåtts av en man mot en kvinna som han är eller har varit gift med eller som han bor eller har bott tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden, ska i stället dömas för grov kvinnofridskränkning till samma straff.”

Detta innebär alltså att brottet grov fridskränkning är könsneutralt och även avsett att t.ex. kunna användas om en vårdnadshavare fridskränker ett barn eller annan familjemedlem. Eller om en person i ett samkönat förhållande fridskränker den andra parten. När det gäller brottet grov kvinnofridskränkning så tillkom detta för att synliggöra de fall av fridskränkningar – som fortfarande utgör en klar majoritet – där det handlar om att en närstående eller tidigare närstående man fridskränkt en kvinna. Folkpartiet har tidigare varit positivt till detta och i riksdagsmotioner bland annat drivit en skärpning av straffet för fridskränkningsbrott. Partistyrelsen föreslår att motion G2, yrkande 5, avslås.

I motion G13 vill motionären att det rättspolitiska programmet kompletteras med ett avsnitt om hur våld och övergrepp mot äldre kan förebyggas och hur äldre brottsoffer ska kunna få den vård, behandling och rehabilitering de behöver. Motionären menar att precis som andra grupper i samhället, drabbas äldre av en rad olika typer av brott men att det är tabubelagt att tala om dem samt att konsekvenserna är allvarliga för den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. Partistyrelsen instämmer med motionären om att detta är mycket viktiga frågor som Folkpartiet ska driva. Dock har programgruppens förslag ett tydligt fokus på ungdomsbrott, brottsofferfrågor och organiserad brottslighet. Frågan om särskilt äldre brottsoffer skulle visserligen kunna inrymmas som en egen punkt under brottsofferavsnittet, men partistyrelsen menar att detta är en fråga som skulle kunna behöva mer utrymme än så. Inget hindrar att Folkpartiet i bland annat riksdagen, på eget initiativ, tar fram t.ex. en särskild rapport om just äldre brottsoffer. Men, programgruppens förslag kan också kompletteras med en ny punkt sist i avsnittet ”Tydligare regler på brottsoffrens sida”. Partistyrelsen föreslår att motion G13 bifalls och föreslår att en ny punkt läggs till efter programpunkt 9, med följande lydelse:

”Särskilda satsningar på äldre brottsoffer. Äldre personer drabbas, liksom andra, av en rad olika brott men där konsekvenserna kan bli särskilt allvarliga för den äldres livskvalitet och känsla av trygghet. Synliggör äldre brottsoffer och se till att deras behov lyfts fram, både när det gäller förebyggande av brott mot äldre och insatser när ett brott har begåtts.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: