Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

D17-D21, D23 och D29 y2, Arbetsgivaravgifter

D17. Sänk de svenska arbetsgivaravgifterna till genomsnittlig EU-nivå

Motionärer: Gunilla Gustafsson, Stockholm, Agneta Isacsson, Stockholm, Jan Rejdnell, Västerås, Paula Ternström, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en sänkning av arbetsgivaravgiften så att den på sikt kommer ner mot Europanivå

För att stimulera tillväxt och nyanställning vore det värdefullt med en markant sänkning av arbetsgivaravgiften. En sänkning ned till Europanivå skulle ge kraftfulla effekter på svensk ekonomi i form av ökad sysselsättning och förbättrad konkurrensförmåga. Sänkningen från dagens nivå på cirka 33 procent, kan genomföras med en minskning på tre procentenheter per år under fem år och därmed hamna på en genomsnittlig EU-nivå på 18 procent. Hela 82 procent av småföretagarna anser att de höga arbetsgivaravgifterna är det största hindret för att kunna driva och utveckla företag. Styrelsen för Liberala Företagare vill därför kämpa för en lägre nivå på arbetsgivaravgifterna.

I den globala finansiella kris vi befinner oss i dag, där kraven på regeringen att skjuta till tiotals miljarder kronor till såväl kommuner och landsting som garantier till krisande bilföretag skulle samhällsnyttan av detta förslag vida överstiga den kostnad som uppstår. En generell finansiell stimulans till de små och medelstora företagen i stället för specifika stöd till enskilda storföretag skulle hjälpa oss ur lågkonjunkturen.

D18. Sänk de svenska arbetsgivaravgifterna mot EU-nivå för småföretag

Motionär: Folkpartiet liberalerna Östermalm, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för en markant sänkning av arbetsgivaravgiften ner mot den generella Europanivån för småföretag med upp till 49 anställda

För att stimulera tillväxt och nyanställning vore det värdefullt med en markant sänkning av arbetsgivaravgiften. En sänkning ned mot Europanivå skulle ge kraftfulla effekter på svensk ekonomi i form av ökad sysselsättning och förbättrad konkurrensförmåga. Sänkningen från dagens nivå på cirka 33 procent, kan genomföras med en minskning på tre procentenheter under fem år och därmed hamna på en genomsnittlig EU-nivå på 18 procent. Hela 82 procent av småföretagarna anser att de höga arbetsgivaravgifterna är det största hindret för att kunna driva och utveckla sitt företag. I den globala finansiella kris vi befinner oss i dag, där kraven på regeringen att skjuta till tiotals miljarder till såväl kommuner och landsting som garantier till krisande bilföretag skulle samhällsnyttan av detta förslag vida överstiga den kostnad som uppstår. En generell finansiell stimulans till de små företagen i stället för specifika stöd till enskilda storföretag skulle hjälpa oss ur lågkonjunkturen.

D19. Sänk de svenska arbetsgivaravgifterna till EU-nivå

Motionär: Folkpartiet liberalerna Norrmalm, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för en sänkning av arbetsgivaravgiften så att den på sikt kommer ned mot Europanivå

För att stimulera tillväxt och nyanställning vore det värdefullt med en markant sänkning av arbetsgivaravgiften. En sänkning ned till Europanivå skulle ge kraftfulla effekter på svensk ekonomi i form av ökad sysselsättning och förbättrad konkurrensförmåga. Sänkningen från dagens nivå på 33 procent, kan genomföras med en minskning på tre procentenheter per år under fem år, och därmed hamna på genomsnittlig EU-nivå på 18 procent. Hela 82 procent av småföretagarna anser att de höga arbetsgivaravgifterna är det största hindret för att driva och utveckla företag. I den globala finansiella kris vi befinner oss i i dag, där kraven på regeringen att skjuta till tiotals miljarder kronor till såväl kommuner och landsting som garantier till krisande bilföretag skulle samhällsnyttan av detta slag vida överstiga den kostnad som uppstår. En generell finansiell stimulans till de små och medelstora företagen i stället för specifika stöd till enskilda storföretag skulle hjälpa oss ur lågkonjunkturen.

D20. Företagarbeskattning – arbetsgivaravgiften

Motionär: Folkpartiet liberalerna Norrmalm, Stockholm

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för att arbetsgivaravgiften förändras så att varje företag får en reducerad avgift för några stycken anställda, förslagsvis nio stycken.

Vi är övertygade om att samhället behöver stimulera småföretagare att utveckla sina idéer på ett mycket bättre sätt än för närvarande. Hela samhällets utveckling är beroende av att många nya idéer får möjlighet att utvecklas. För en ensam företagare är det ett mycket stort steg att anställa en medarbetare. För att minska svårigheten att ta steget att anställa bör arbetsgivaravgiften vara konstruerad med en trappa. Den först anställda ska ha lägst avgift och därefter ökar procentsatsen successivt till den tionde anställda, då standardnivån börjar gälla.

Vi föreslår alltså att alla företag, som har anställda, betalar 10 procent i avgift för en anställd 15 procent i avgift för den andra anställda 20 procent i avgift för den tredje anställda 25 procent i avgift för den fjärde till nionde anställda standardavgift (cirka 32 procent) för övriga anställda.

Det viktigaste i denna skala är att det görs billigare att anställa den första medarbetaren.

Problem för företagen

Sverige har alldeles för stor andel företag med endast en ensam företagare. Det handlar om cirka 400 000 ensamföretagare, vilket indikerar de svårigheter, som dessa ensamföretagare upplever att gå vidare och utvecklas. Lönsamheten i de små företagen är alldeles för låg. Detta hämmar företagen att fortsätta att växa och gör att många bra och dåliga idéer inte får prövas tillräckligt. Den dåliga lönsamheten i småföretag driver företagare till att mot sin vilja inte till fullo följa alla gällande regler. Många drivs in i en laglig gråzon, där svarta löner och andra olagligheter blir ett alternativ. Detta ger samhället stora kostnader för Skattemyndighet, Ekobrottsmyndighet, polis, åklagare och domstolar.

Motivering för vårt förslag

Den stora tröskeln för det lilla företaget är att ta beslutet att anställa den första medarbetaren. Företagens kostnader för att administrera sina anställda minskar successivt när man har flera anställda. Företagen kan driva upp sin lönsamhet allt eftersom man har fler anställda.

Vårt förslag är generellt, dvs. det gäller alla företag, och kan därför inte kritiseras för att gälla bara små företag. Vårt förslag bör inte kosta staten alltför mycket, eftersom det bör skapa en del arbetstillfällen och även minska svartjobben.

D21. Ta bort arbetsgivaravgiften för nystartade företag!

Motionär: Pablo Garay, Åkersberga

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet tar ställning för att ta bort arbetsgivaravgiften för nystartade företag under det första året

2. att Folkpartiet tar ställning för att nystartade företag ska ha 10 000 kronor i startbidrag för kompetensutveckling och rådgivning i att driva och starta företag

Framtidens arbetstillfällen finns inte på arbetsförmedlingen. Och arbetssökande kommer inte få jobb genom enbart att lära sig skriva ett CV. Framtidens arbetstillfällen finns i små kreativa företag med drömmar. Men bara om vi vågar tänka om. Vi måste ge entreprenörer rätt förutsättningar att kunna starta företag, växa och våga anställa.

Hur ska vi klara dagens finansiella kris? Sverige klarade 1930-talskrisen bättre än 1990-talskrisen. Varför? Jo, en viktig anledning är att många fler startade företag på 1930-talet än på 1990-talet. Trots att många människor var jämförelsevis fattiga var också möjligheterna att få pengar tillbaka på satsat kapital betydligt bättre på 1930-talet än på 1990-talet. I dag får många företag aldrig möjlighet att utvecklas och expandera i den utsträckning som de borde, eller ännu värre aldrig startas. Svårigheterna ligger i uppstarten när det gäller bland annat finansieringen och de höga skatterna.

D23. Ta bort skyldigheten att betala arbetsgivaravgift för god man

Motionär: Ragnhild Källberg, Västerås

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet ska verka för att uppdragsgivaren till god man blir befriad från skyldighet att betala arbetsgivaravgift alternativt får en reducering av densamma

Möjligheten för den som är svag eller är utsatt att få en god man är bra och stärker individens ställning i samhället Ett problem är dock att uppdragsgivaren, den som behöver en god man, också blir arbetsgivare. Han ska betala lön/arvode och dessutom arbetsgivaravgift. Detta gör att alltför många avstår från sin rättighet att ha god man. Om skyldigheten togs bort eller reducerades kommer troligen många fler att använda sig av den trygghet och säkerhet som en god man kan ge.

D29. Fokus på småföretag och entreprenörskap

Motionär: Annika Carp, Falköping, Ingegerd Andréasson, Herrljunga

Förslag till landsmötesbeslut:

1. att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att förenkla reglerna för hushållsnära tjänster

2. att Folkpartiet liberalerna ska arbeta för att sänka arbetsgivaravgifterna

3. att Folkpartiet liberalerna ska bli det parti som förenklar regler och öppnar möjligheter för småföretag och entreprenörskap

PS-svar:

Motionerna D17, D18, D19, D20, D21, D23 och D29 yrkande 2 yrkar på sänkningar av arbetsgivaravgifterna. I motionerna D17, D18 och D19 yrkar motionärerna att de svenska arbetsgivaravgifterna bör sänkas till att motsvara genomsnittlig EU-nivå, som enligt motionärerna ligger på 18 procent. Sänkningen motiveras med att det skulle ge ökad sysselsättning och konkurrensförmåga. Motion D20 argumenterar för att arbetsgivaravgiften ska sänkas så att den är 10 procent för den första anställda och därefter gradvis höjs till och med den nionde anställda för vilken arbetsgivaren får betala full arbetsgivaravgift. I motion D21 vill motionären att arbetsgivaravgiften ska tas bort för nystartade företag under företagets första år. Motionären anser att många företag idag aldrig får möjlighet att utvecklas och expandera i den utsträckning som de borde och att finansieringsproblem och höga skatter skapar svårigheter för många företag.

Alliansen har redan genomfört flera sänkningar av arbetsgivaravgiften. Den 1 januari 2009 sänktes arbetsgivaravgiften generellt med en procentenhet, ett skattebortfall på ca 7 miljarder kronor. Ett antal riktade sänkningar av arbetsgivaravgiften har också genomförts. Arbetsgivaravgiften för unga mellan 18 och 24 år har halverats. För personer som varit borta från arbetsmarknaden en längre tid sänks arbetsgivaravgiften också under en viss period. Samtidigt har rabatten på 5 procentenheter på lönesumma upp till 852 000 kronor tagits bort.

Arbetsgivaravgiften är avsedd att vara främsta finansieringskälla till de allmänna trygghetssystemen, såsom pensioner, sjukförsäkring, föräldraförsäkring m.m. Försäkringsmässigheten i systemet är dock bristande eftersom det inte finns något fullständigt samband mellan avgift och förmån. Allra tydligast är detta vad gäller den allmänna löneavgiften samt de arbetsgivaravgifter som tas ut över inkomsttaken vid 7,5 basbelopp. Folkpartiets principiella hållning är att arbetsgivaravgifterna ska vara försäkringsavgifter, vilket också framförs i entreprenörskapsprogrammet.

Motion D19 argumenterar för att de svenska arbetsgivaravgifterna bör sänkas från dagens nivå på drygt 30 procent ner till genomsnittet på EU-nivå på 18 procent. Det är dock svårt att jämföra arbetsgivaravgifter mellan länder eftersom de ofta har olika utformning. Vad som betalas av den enskilde och av arbetsgivaren skiljer sig åt. Dessutom är det snarare intressant för samhällsekonomin och företagssektorn att se till det totala skattetrycket på arbetsinkomster, dvs. både arbetsgivaravgifter och inkomstskatter, samt vilka förmåner (fri sjukvård, skola, omsorg, etc.) som landet i fråga erbjuder skattebetalarna, än enbart på nivån på arbetsgivaravgifterna. Likaså måste grundläggande systemskillnader i form av lagstadgade och avtalade försäkringsförmåner jämföras.

OECD publicerar varje år en internationell jämförelse av arbetsgivaravgifter. Genomgången 2008 täckte 19 av 27 EUmedlemsländer. I den genomgången har 11 medlemsländer en högre arbetsgivaravgift än Sverige, medan bara 7 har en lägre. Den genomsnittliga arbetsgivaravgiften för de EU-länder som täcks av genomgången är en bra bit över 18 procent. Förutom osäkerheten om hur den genomsnittliga arbetsgivaravgiften inom EU ska beräknas, så skulle en sänkning från 31,4 procent till 18 procent innebära ett stort skatteintäktsbortfall på 90-100 miljarder kronor. Motionärerna anser att förslaget ska genomföras successivt under en period på fem år. Motionärerna anser att samhällsnyttan av sänkningen överstiger den kostnad som uppstår. Partistyrelsen ser inte att fakta talar för detta.

Traditionellt sett har forskning visat att effekterna av en generell sänkning av arbetsgivaravgifterna efter en tid i stort sett helt och hållet övergått i ökade lönekostnader. Det gör att sänkta arbetsgivaravgifter då på lite sikt inte leder till fler jobb, utan i stället till högre lönenivåer.

Idag har arbetsmarknaden, både i Sverige och i våra konkurrentländer, delvis förändrats. Dels är den internationella konkurrensen avsevärt skarpare, en betydligt större del av ekonomin är direkt eller indirekt utsatt för internationell konkurrens och arbetslösheten är generellt högre. Dessutom har lönebildningen blivit mer decentraliserad. Det talar för att sänkta arbetsgivaravgifter inte längre leder till ett fullt så starkt tryck uppåt på lönerna.

Riktade arbetsgivaravgiftssänkningar regionalt eller för mindre delar av lönesumman fungerar något annorlunda. Så visar t ex studier av regionala nedsättningar att ungefär 25 procent av sådana sänkningar fallit ut som höjda löner, vilket indikerar att sänkningarna verkligen lett till lägre kostnader för företagen och har varit positivt för nyföretagandet. Sysselsättningseffekterna har dock varit små.

En generell sänkning av arbetsgivaravgiften skulle alltså visserligen kunna ha positiva effekter för företagen på kort sikt, medan de positiva effekterna för företagen på medelfristig och längre sikt till stor del kan väntas ätas upp av högre löneökningar och inte ge varaktiga ökningar av jobben. En skattesänkning i den storleksordning som flera motionärer önskar är dessutom orealistisk att prioritera ens på längre sikt . I det rådande ekonomiska läget, med lågkonjunktur och underskott i de offentliga finanserna, anser partistyrelsen inte att en generell sänkning av arbetsgivaravgiften är prioriterad, även om rent principiellt arbetsgivaravgifterna enbart bör vara försäkringsavgifter såsom anförs i entreprenörskapsprogrammet. Partistyrelsen föreslår därmed att motion D17, D18, D19 och D29 yrkande 2 anses besvarade.

Förutom ovan nämnda synpunkter finns ytterligare nackdelar med att komplicera skattesystemet genom att införa ännu fler nivåer på arbetsgivaravgiften såsom föreslås i D20, eller för viss tid som föreslås i D21. Det bidrar till resursslukande ansträngningar för att gå runt reglerna och till gränsdragningsproblem. Likaså sker konkurrenssnedvridningar mellan företag av olika storlek och riskerar leda till mindre optimala företagsorganisationer av skatteskäl. Partistyrelsen föreslår därmed att motion D20 ska anses besvarad.

I entreprenörskapsprogrammet föreslås att arbetsgivaravgiften sänks med 10 procentenheter på en lönesumma upp till 300 000 kronor. Det innebär ett skattebortfall på ca 7 miljarder kronor netto. Denna förändring av arbetsgivaravgiften (punkt 36) tar främst sin utgångspunkt i det faktum att tröskelkostnaden för att börja anställa överhuvudtaget är mycket hög, varav statliga regleringar utgör en stor del av denna kostnad i företaget vilket motiverar en rejäl rabatt på avgiften för den första lönesumman. Detta är också en mer realistisk storlek på skattesänkning än de som finns föreslagna i flera av motionerna, särskilt i ljuset av att de även finns andra skattesänkningar som är prioriterade för att stärka företagsklimatet. Även egenavgifterna, den arbetsgivaravgift som betalas på inkomsten i enskild firma, bör sänkas.

Partistyrelsen instämmer med motion D21 att det finns behov av att skapa bättre tillgång på riskkapital för entreprenöriella företag och att skattebördan på alla skattesubjekt i Sverige – inklusive företag – gradvis kan behöva sänkas för att Sverige bland annat ska behålla sin konkurrenskraft på skatteområdet. Den föreslagna sänkningen av arbetsgivaravgiften är dock inte den mest effektiva skatteåtgärden för att förbättra företagsklimatet, utan riskerar leda till ineffektiva organisationer och omregistrering av verksamhet. Partistyrelsen avvisar därför förslaget. I stället föreslås andra skattesänkningar som gynnar tillgång till riskkapital och entreprenörskap. Det bör tas ett helhetsgrepp på skattefrågorna för företag och det kan göras i en skattereform, såsom föreslås i entreprenörskapsprogrammets punkt 32. Partistyrelsen föreslår därmed att motion D21 ska anses besvarad.

I motion D23 föreslås att Folkpartiet liberalerna ska verka för att uppdragsgivaren till god man blir befriad från skyldighet att betala arbetsgivaravgift alternativt får en reducering av densamma.

Partistyrelsen delar motionärens uppfattning om att det är bra att den som är svag eller utsatt har möjlighet att få en god man för att stärka individens ställning i samhället. Uppdraget som god man har tidigare ofta varit ett förtroendeuppdrag, men i dagsläget finns det flera goda män som har det mer eller mindre som yrke.

Partistyrelsen anser att det system som vi har med arbetsgivaravgifter ska gälla generellt. Uppdraget som god man är behjärtansvärt men det innebär inte att det därmed skulle vara ett skäl för att göra ett undantag i systemet med arbetsgivaravgifter för att på så sätt hålla nere kostnaderna för den som behöver en god man. Andra former för stöd får i så fall utformas. Partistyrelsen föreslår med detta att motion D23 avslås.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: