Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Motion C16-19 Fastighetsbeskattning

C16. Skatt på uppskovsbelopp vid försäljning av bostad

Motionärer: Folkpartiet liberalerna Sotenäs, Kerstin Lorentzon, Kungshamn, Stig Lorentzon, Kungshamn. Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att partistyrelsen ges i uppdrag att verka för ett uppdrag åt regeringskansliet att se över reglerna för den s.k. räntan (skatten) på uppskovsbelopp vid fastighetsförsäljningar gjorda före 2008 och att avskaffa uppskovsskatten eller införa samma regel för uppskovsskatten som för fastighetsavgiften, dvs. fri de första fem åren och halv skatt de följande fem åren vid nybyggnation.

Det nya regelverket för ”kostnader” för att bo i/äga fastigheter har blivit mer förutsägbart, vilket är bra. Det finns dock ett par inbyggda svagheter i det nya systemets finansiering. Det gäller dels den höjda reavinstskatten på tidigare försäljningsvinster, som realiserats via investering i ny bostad, det s.k. uppskovsbeloppet, dels den s.k. räntebeläggningen (0,5 procent), de facto en presumtiv och fiktiv av lagstiftaren bestämd ”inkomst” (som kapitalbeskattas), av uppskovsbeloppet. Båda åtgärderna har en retroaktiv karaktär, vilket strider mot bestämmelser i regeringsformen. 10 § i Regeringsformen säger ”Skatt eller statlig avgift får ej uttagas i vidare mån än som följer av föreskrift, som gällde när den omständighet inträffade som utlöste skatt- eller avgiftsskyldigheten…” Hur lagrådet har kunnat godkänna detta är en gåta.

För bostadsförsäljningar efter den nya lagens ikraftträdande, det vill säga fr.o.m. 1 januari 2008 kan reglerna tillämpas, eftersom det då inte är fråga om någon retroaktivitet, man visste ju om regeln när försäljningen genomfördes.

Givet att man trots allt accepterar denna retroaktiva beskattning finns det ytterligare en otillbörlig regel, som kan drabba enskilda husägare hårt. I det förra regelverket med fastighetsskatt, var nybyggda hus helt undantagna från skatt under de första fem åren och belastade med halv skatt de följande fem åren, allt med syfte att premiera nybyggnation. Den nya fastighetsavgiften på max 6 000 kronor har samma regel. Detta gäller dock inte den s.k. räntan på uppskovsbeloppet, vilket enligt min mening är ett otillbörligt missgrepp.

Ta exemplet ett nygift par som sålt sina bostäder med vinst, vilken tillsammans med banklån finansierat ett köp av en ny villa. Medvetna om uppskov med fastighetsskatten kunde de ta lån med sikte på amortering och räntekostnader under 5–10 år utan skatt. Om paret t.ex. hade med sig ett uppskovsbelopp på 2,4 miljoner kronor innebär detta en oförutsedd merutgift på 1 000 i månaden. Det kan vara den marginal de har för att klara sitt nya boende.

Uppskovsskattens retroaktiva karaktär gör att den bör avskaffas helt för transaktioner gjorda före 2008. Om man trots detta anser, att den bör finnas kvar, bör den behandlas på samma sätt som fastighetsskatten avseende sin tillämpning, dvs. ingen uppskovsskatt de första fem åren och halv skatt de följande fem åren vid köp av nybyggd bostad. Denna begränsningsregel bör gälla generellt för all uppskovsskatt.

C17. Vinstskatt på bostadsförsäljning

Motionär: Ulla Byman, Lidingö. Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att Folkpartiet ska verka för att hänsyn tas till penningvärdets förändring vid beräkning av vinstskatt vid försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt.

Är skatten 20 procent eller 22 procent av vinsten är inte av betydelse när man beslutar sig för att flytta efter att ha bott 20, 30 år eller mer på samma adress. Penningvärdets förändring däremot kan göra flyttskatten hög.

Med den noggranna statistik som finns i Sverige kan det inte vara svårt att ta fram omräkningsfaktorn från inköpsåret till försäljningsåret när det gäller kronans värde. Många äldre som sitter i stora villor eller våningar skulle lättare kunna fatta det svåra beslutet att flytta till något modernare, mera lättskött och lagom stort om det blev bekvämare och förhoppningsvis billigare också.

C18. Beskattning av försäljning av bostad

Motionär: Åke Wedin, Halmstad. Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att Folkpartiet ska verka för att en uppräkning från anskaffningsvärdet inklusive förbättringar ska bli grunden i bedömningen för vad som ska beskattas vid all försäljning av fastighet och insatslägenhet. Överskjutande belopp ska beskattas som inkomst. Ingen vilseledning av ränta ska få förekomma beträffande för den latenta skatteskulden.

Jag reagerar på att när man säljer en villa, lägenhet och fritidshus så förlorar säljaren hela skillnaden mellan anskaffningsbeloppet och försäljningsbeloppet. Ingen hänsyn tas till inflation och att kronans värde har sjunkit under de år som gått. Det belopp som har satsats i exempelvis en villa för 15 år tidigare måste få en indexuppräkning av anskaffningsvärdet och eventuella förbättringar/tillbyggnader.

Vi säljer av olika skäl och skaffar oss något annat och alltid finns det orsaker till detta. Då man flyttar från en villa och köper en insatslägenhet så får man en latent skatteskuld på orimligt höga belopp. Den som flyttar till en hyreslägenhet får betala det så gott som omgående. Det är en skatt på hundra procent på något som inte i verkligheten är en vinst utan faktiskt är att inflationen förändrat penningvärdet under den tid som man varit ägare. Vad man nu drabbats av är helt orimligt. Om det varit en inkomstskatt så hade skattesatsen varit på cirka 30 procent mot att det nu är 100 procent och ännu högre då vissa utlägg under ägandetiden underkännes.

Nu har man sagt att man ska ta ut ränta på den latenta skatteskulden med 0,5 procent. Men på våra deklarationer för 2008 står det 1,67 procent. Varifrån kommer denna höjning med 1,17 procent? Vem har bestämt denna höjning med 1,17 procent? Kan vi inte längre lita på av stadsmakten fastställda procenttal? Vad är det man smygbelastar oss på?

C19. Avskaffa fastighetsskatten helt och hållet!

Motionär: Lennart Rohdin, Gräddö. Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att landsmötet uttalar att fastighetsskatten ska avskaffas helt och hållet
  2. att landsmötet uttalar att fastighetstaxeringen ska avskaffas

Skatt är inget självändamål utom för socialister för vilka skatt är ett sätt att omfördela i deras ögon orättvisa skillnader i människors levnadsvillkor. Inte ens fastighetsskatten är ett självändamål. Skatt betalas i samband med något slags transaktion och för något slags uttalat syfte.

Fastighetsskatten betalas inte för någotdera, utan endast för att statsmakten funnit medborgarnas boende vara en säker och givande skattebas. Tvärtom bygger taxeringsvärdets förändring antingen på att Dina grannar gjort något Du inte har med att göra, eller att Du själv gjort något för att förbättra Ditt eget boende. Självförvållat är det, när Du för intjänade pengar Du betalat inkomstskatt för betalar en hantverkare att utföra ett arbete i Din bostad, för vilket han betalar skatt, och med hjälp av byggvaror Du betalat moms för. Då ska staten dessutom ha in ytterligare skatt, för att Du höjt standarden på Ditt boende. Med andra ord, fastighetsskatten är både oförutsägbar och orättfärdig!

Inför valet 2006 ville både Folkpartiet och Centerpartiet avskaffa fastighetsskatten under en femårsperiod för att orka med finansieringen. De nya Moderaterna hade bytt uppfattning 180 grader och tyckte numera att fastighetsskatten är en bra skatteform. Kristdemokraterna landade på att byta namn på fastighetsskatten.

Resultatet blev en kompromiss, där staten försäkrar sig fortsatt halva skatteintäkten genom skatteväxling. Kommunerna får en kommunal fastighetsavgift. Bördan fördelas från kommuner med tidigare höga fastighetsskatter till kommuner ute i landet med tidigare låga fastighetsskatter. Medborgaren får i stället en retroaktiv uppskovsskatt. Förutsägbart när reavinsten uppstod? Nej, tvärtom!

Nu har Kristdemokraterna insett hur det nya systemet drabbar många medborgare. Tillsammans med sin i valrörelsen trogna bundsförvant Villaägarna förordar Kristdemokraterna nu att fastighetsskatten tas bort helt, dvs. det som Folkpartiet och Centerpartiet förordade, men där de blev överkörda av moderater och kristdemokrater. Det är dags att avskaffa fastighetsskatten, oavsett vad den kallas, liksom fastighetstaxeringen!

Partistyrelsens yttrande över motionerna C16–C19

Motionerna C16–C19 rör fastighetsavgiften, både delar i regelverket och själva avgiften i sig.

Regeringen avskaffade i början av den innevarande mandatperioden fastighetsskatten och införde i stället en modifierad fastighetsavgift som betalas till kommunen. Anledningen till förändringarna var att det tidigare fastighetsskattesystemet inte sågs som förutsägbart och rimligt. Alliansen utlovade före valet en förändring av systemet. Den nuvarande fastighetsavgiften har ett tak på 6 000 kronor, vilket gör att fluktuerande taxeringsvärden får mindre genomslag i beskattningen än tidigare. Regeringens målsättning var att finansiera denna förändring inom bostadssektorn och därför infördes även vissa andra ändringar. Bland dessa fanns en höjning av reavinstbeskattningen från 20 procent till 22 procent. En annan förändring var att den vinst man gör vid försäljning och som återinvesteras i en ny bostad, det s.k. uppskovsbeloppet, belades med en ränteavgift på 3 procent av beloppet. Resonemanget bakom är att man får uppskov med att betala skatt på den återinvesterade vinsten, men i gengäld betalar en årlig avgift för detta. Skatteuppskoven har växt beloppsmässigt till mycket stora tal. Åtgärden syftade också till att uppmuntra till att reavinstskatten skulle betalas tidigare än eljest.

Motion C16 argumenterar för att den så kallade uppskovsskatten bör avskaffas för bostadstransaktioner som är gjorda före 2008. Ifall detta inte är möjligt yrkar motionären att upphovsskatten vid köp av nybyggd bostad inte ska behöva betalas de första fem åren och enbart halv skatt de följande åren.

Partistyrelsen har förståelse för att ändringar i systemet för beskattning av bostäder skapar svårigheter för privatpersoner att planera sin hushållsekonomi. Det fanns dock goda skäl, som tidigare nämnts, för att ingå en Allianskompromiss och göra ändringar i då rådande system. Sammantaget, menar partistyrelsen, är det nya systemet bättre och har större acceptans än det tidigare.

Att efter relativt kort tid riva upp denna överenskommelse skulle innebära en ny period av ryckighet och oförutsägbarhet. Partistyrelsen kan se poängen med motionärens förslag om att upphovsskatten bör avskaffas för transaktioner gjorda innan 2008, eftersom bostadsägarna då inte kunde ta med upphovsskatten i sina privatekonomiska beslut. Uppskovsbeskattningen är dock i formell mening inte att betrakta som en retroaktiv skatt eftersom räntebeläggningen endast gäller från 2008 och framåt och alltså inte bakåt i tiden. Partstyrelsens bedömning är också att det varken är möjligt eller klokt av Folkpartiet att nu riva upp fastighetsskattefrågan. Motion C16 föreslås därmed anses besvarad.

I motion C17 och C18 yrkar motionärerna på att Folkpartiet ska verka för att det tas hänsyn till penningvärdets förändring vid beräkning av vinstskatt vid försäljning av villa, fritidshus och bostadsrätt. Motionärerna anser att den del av vinsten som enbart beror på inflationen ska skattebefrias.

Partistyrelsen förstår motionärens invändning att sådant som enbart är inflationsuppräkning inte ska räknas som vinst när en fastighet säljs. En sådan princip fanns tidigare i fastighetsskattesystemet men avskaffades i och med skattereformen i början på 1990-talet. Detta kompenserades då med att skattesatsen i stället sänktes.

Allmänt sett kan konstateras att många länder gått ifrån justering för inflationen i sina skattesystem. I vårt fall skulle en sådan ändring tillbaka, som motionären framför, gynna investeringar i fastigheter jämfört med andra tillgångar, då mindre skatt skulle belasta just fastighetsvinster jämfört med reavinster från andra tillgångar. Detta är bara en av flera svårigheter. Partistyrelsen föreslår landsmötet att avslå motion C17 och C18.

I motion C19 vill motionären att landsmötet ska uttala att fastighetsskatten ska avskaffas helt och hållet. Som argument framhålles att fastighetsskatten är både oförutsägbar och orättfärdig och att den nuvarande kommunala fastighetsavgiften var en kompromiss mellan Allianspartierna. KD har dock enligt motionären sedan dess bytt fot och vill att skatten avskaffas helt, vilket motionären anser att Folkpartiet bör instämma i.

Den tidigare tillämpade fastighetsskatten hade vissa fördelar jämfört med andra beskattningsformer, som att den hade relativt små snedvridande effekter och att den var en beständig skattebas. Samtidigt fanns stora problem med legitimiteten och förutsägbarheten i det fastighetsskattesystemet. Skatten har dock blivit mer förutsägbar efter alliansens förändringar av beskattningen av fastigheter. Skatteuttaget från fastigheter har med Alliansregeringens reform också minskat, från 36 miljarder kronor med det tidigare systemet till cirka 27 miljarder kronor 2008. Fastighetsavgiften och relaterade intäkter drar alltså fortfarande in ansenliga belopp till det offentliga. Partistyrelsen anser att det inte är en klok prioritering att använda framtida begränsat reformutrymme till en sådan skattesänkning, utan förordar att skatten i allt väsentligt finns kvar i sin nuvarande form. Motion C19 föreslås därmed avslås.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: