Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Motion C1-C2 Kapitalmarknaden

C1. Förbjud hävstänger på riskkapitalmarknaden

Motionär: Marcus Claesson, Mölndal. Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att Folkpartiet tar ställning för att alla hävstångsinstrument på riskkapitalmarknaden ska förbjudas.

Både optioner och Contract for difference-kontrakt (CFD) är exempel på hävstångsinstrument, vilket betyder att man kan få oerhört god avkastning i förhållande till satsat kapital, men riskerar samtidigt att mycket snabbt förlora alla de satsade medlen. Både CFD-kontrakt och optioner är derivat, vilket innebär att värdet fullt ut bestäms av den underliggande aktiens värde. CFD-kontrakt finns tillgängliga i Sverige sedan 2007.

I CFD-handel spekulerar man på prisförändringar av till exempel aktier, index, sektorer, valutor eller råvaror. Liksom i andra derivat finns en inbyggd hävstångseffekt. Med en liten insats kan alltså vinsten bli väldigt stor, men så även förlusterna. Går utvecklingen åt fel håll kan man förlora mer än avsatt belopp! CFD är inte tillåtet för amerikanska investerare förmodligen för att CFD inte har en direkt fysisk koppling till den underliggande varan. Handeln med futures (en annan form av hävstångsinstrument) är däremot tyvärr enorm i USA.

C2. Brottslighet i s.k. skatteparadis

 Motionär: Åke Wredén, Eksjö. Förslag till landsmötesbeslut:

  1. att Folkpartiet liberalerna verkar för att EU-länderna tillsammans med andra länder genomdriver att bolagsregister och liknande ska utformas så att den verkliga ägarmakten och de huvudsakliga mottagarna av avkastningen måste redovisas öppet, och att s.k. skatteparadis som döljer dessa uppgifter inte ska kunna finnas inbäddade i det västliga ekonomiska systemet.

I förslagen från arbetsgruppen om en mer effektiv brottsbekämpning saknas åtgärder mot att s.k. skatteparadis används för att genomföra brott och dölja vilka som står bakom grov brottslighet. Trots den betydande skärpning som skett internationellt när det gäller åtgärder mot de s.k. skatteparadisen återstår mycket att göra, särskilt när det gäller att skapa insyn i vem som egentligen kontrollerar företag och kapitaltillgångar och får avkastningen från dessa.

De s.k. skatteparadisen har inte bara satt i system att göra förtjänster på att möjliggöra skattebedrägerier i andra länder. Minst lika betydelsefull är möjligheten att genom bolagsregistren i sådana länder dölja vilka som har den verkliga ägarkontrollen över bolag och stiftelser och vilka som tar hand om avkastningen från olika slag av laglig eller olaglig ekonomisk verksamhet.

På senare år har en rad länder skärpt sin hållning och många av de s.k. skatteparadisen tvingas lämna mer information än tidigare för att underlätta brottsutredningar och skattekontroll. Bakgrunden är delvis att allt fler länder tappat tålamodet med att andra länder uppträder som hälare och tillgodogör sig vinster genom att medverka till bedrägerier. Tyskland har exempelvis slutat att finna sig i att grannländer såsom Österrike, Schweiz, Luxemburg och Belgien systematisk undergrävt skattebaserna för inkomst- och kapitalbeskattning i Tyskland. Dessutom har allt fler länder reagerat mot de möjligheter som skatteparadisens mörkläggning ger för att i det fördolda finansiera sabotage och våldsbrott, som utförs av våldsförhärligande organisationer eller av våldsregimers underrättelsetjänster.

Efter 11 september 2001 har särskilt USA på goda grunder ökat trycket på insyn i vissa delar av skatteparadisens betalningsflöden. Men det är inte bara terroristpengar som är faran. Själva möjligheten att dölja de verkliga ägarförhållandena ger stora och riskabla mörkläggningsmöjligheter även för dem som gör sig skyldiga till värdepapperssvindel, mutor, insiderbrott, grova narkotikabrott och illegal vapenhandel.

Det är många länder som har bolagsregister som är konstruerade för att inte skapa insyn och öppenhet, utan för att attrahera sådana företag, personer och stater som har något att dölja. Detta har varit kortsiktigt lockande för att påverka lokaliseringen av flera slags finansiell verksamhet. Många i näringslivet har också med åren blivit en effektiv internationell lobby för att skydda skatteparadisen, av skatteskäl och för att kunna genomföra en del affärer i det fördolda. Detta har varit ett kortsynt och farligt beteende. De säkerhetspolitiska riskerna är stora, men detsamma gäller även de fördelar som skatteparadisen ger för organiserad brottslighet. Enormt rika hel- och halvdiktaturer kan dölja sina egna transaktioner, ägarpositioner och agentnät. Genom mellanhänder i skatteparadis kan detta slags statsmakt operera inne i det ekonomiska systemet i länder som Sverige. På samma sätt kan avancerade brottslingar genomföra kriminella operationer och tvätta intäkterna från exempelvis narkotikasmuggling genom att skicka pengarna genom olika bolag i länder där reglerna är gjorda så att verkliga ägarförhållanden kan döljas.

Dessa allvarliga missförhållanden borde omöjliggöras. En effektivt verkande offentlighetsprincip bör genomdrivas även inom detta område. EU-länderna, USA och andra länder borde för det första förenas i att göra det omöjligt att ha mörklagda skatteparadis som ligger inbäddade inne i det västliga finansiella systemet. Kraven på öppen redovisning av ägarförhållanden och annat bör också på ett flertal områden skärpas så att transaktioner inte får rättsverkan eller inte ger avdragsrätt i företagsbeskattningen ifall det är betalningar till sådana skatteparadis som ligger utanför västvärlden och har diktaturer som skyddsmakter.

Partistyrelsens yttrande över motion C1 och C2

Motion C1 föreslår att alla hävstångsinstrument på kapitalmarknaden ska förbjudas. Det stämmer att derivat och andra liknande instrument på finansmarknaden kan ge upphov till mycket stora risker. Det grundläggande problemet är dock inte riskerna i sig, utan tidigare bristande insyn och transparens samt skillnader i kompetens hos olika aktörer om vilka risker olika upplägg och transaktioner innebar. Det är därför nödvändigt med ökad insyn och transparens beträffande upplägg och risker som transaktioner i den finansiella sektorn innebär. Att förbjuda dessa instrument enbart i Sverige skulle enbart leda till att sådan finansverksamhet för svenska kunders räkning flyttade till andra länder.

Partistyrelsen har i inledningen tagit upp krisens orsaker och lärdomar och hänvisar till detta avsnitt. Arbete pågår på EU-nivå med att stärka samarbetet mellan medlemsländernas finansinspektioner, harmonisera lagstiftning och skapa system för att i tid upptäcka nya finansiella risker. I det läget är det svårt för Sverige att ensamt förbjuda en viss typ av finansiella instrument. Sverige ska däremot aktivt delta i förbättringen och utvecklingen av de europeiska regelverken på det finansiella området. Partistyrelsen föreslår att motion C1 avslås.

Motion C2 uppmärksammar att rapporten från arbetsgruppen om brottsbekämpning inte innehåller förslag om åtgärder för att förhindra skatteundandragande av kapital till ”skatteparadis”.

Frågan om skatteparadis är mycket aktuell och har varit uppe på dagordningen både på Europeiska rådet i mars 2009 och när G20:s finansministrar möttes våren 2009. Precis som motionären beskriver finns det ett allt större tryck på de s.k. skatteparadisen att öka sin öppenhet om kapitalflöden, ägarfrågor och beskattning, och att de ska ingå avtal med andra länder om dessa frågor. OECD har varit framgångsrikt i sitt arbete att sätta press på dessa låg- eller nollskatteländer, inte minst genom att nationer som USA och de stora EU-länderna – men även andra länder såsom Sverige – har drivit på för att tvinga låg- och nollskatteländer att ingå bilaterala internationella avtal som ökar öppenheten och informationsutbytet om tillgångar och beskattning. Nyligen ingicks exempelvis sådana avtal av Sverige med Kanalöarna. Inom OECD räknar man med att övriga länder som räknas som skatteparadis – inklusive Hong Kong och Singapore – kommer att ha valt att ingå avtal inom tre till fyra år. Motion C2 föreslås därmed anses besvarad.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: