Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Utrikes Punkterna 18–22, motion B5 yrkande 4 och motionerna B16–B17

B16. Hänsyn till flyktingars situation oavsett kön Motionärer: Fredrik van den Broek, Alingsås, Camilla Lindberg, Borlänge

Förslag till landsmötesbeslut:  #1.att texten i punkt 21 i jämställdhetsrapporten ändras till:  ”Uppmärksamma flickors/kvinnors/pojkars/mäns sårbarhet  i flyktingkriser  Hänsyn till kvinnor och mäns situation ska  alltid beaktas då Sverige deltar i internationella operationer  Vi anser att förföljelse på grund av kön ska ses som  ett flyktingskäl exempelvis vid könsstympning, sexuellt våld  och misshandel.”

När Sverige deltar i internationella operationer så ska man uppmärksamma alla utsatta människors sårbarhet, kvinnors och mäns. Att enbart uppmärksamma flickors/kvinnors sårbarhet gör att pojkar/män som drabbas av samma våld och misshandel diskrimineras, samt att man (även i flyktingkriser) visar att utsatta pojkar och män inte ska tas på lika fullt allvar. Att drabbade människor i krisområden kan tillhöra fel kön för att komma i fråga om man ska få stöd och hjälp känns mycket otidsenligt. Även om flickor/kvinnor är fler till antalet som drabbas än antalet pojkar/män så kan man inte utesluta drabbade individer pga. de tillhör fel kön/grupp. Att bekämpa en ojämställdhet med en annan ojämställdhet är inte ett bra jämställdhetsarbete.

B17. Arbete för mänskliga rättigheter oavsett kön Motionärer: Fredrik van den Broek, Alingsås, Camilla Lindberg, Borlänge

Förslag till landsmötesbeslut:  #1.att texten.i.punkt.22.i.jämställdhetsrapporten.ändras.till:. ”Stärk kvinnor och mäns mänskliga rättigheter  Vi vill föra  internationella kampanjer mot förtryck av kvinnor och män  såsom könsstympning, sexslaveri, våldtäkt och misshandel   Vi vill att Sverige aktivt arbetar för att fria, lagliga och säkra  aborter ska betraktas som en rättighet för alla kvinnor i  världen.”  När vi arbetar för att stärka de mänskliga rättigheterna i internationella kampanjer så ska man uppmärksamma alla utsatta människors sårbarhet, oavsett kön. Att enbart lägga fokus på kvinnor när det gäller mänskliga rättigheter visar bara att brott mot män inte ska tas på lika fullt allvar. Även om flickor/kvinnor är fler till antalet som drabbas än antalet pojkar/män så kan man inte utesluta drabbade individer pga. de tillhör fel kön/grupp. Att bekämpa en ojämställdhet med en annan ojämställdhet är inte ett bra jämställdhetsarbete.

Partistyrelsens yttrande:

Punkt 18 och 19 i programmet handlar om att ge kvinnor större utrymme i internationella organ genom att eftersträva jämnare könsfördelning samt att bistånd behöver öronmärkas för kvinnors behov i form av arbete för reproduktiva rättigheter, mödravård och kvinnors organisering. Båda punkterna ligger väl i linje med den politik Folkpartiet för i dag. Partistyrelsen föreslår därför att punkt 18 och 19 bifalls.  Punkt 20 i rapporten vill öka uppmärksamheten kring kvinnors situation i krig och implementeringen av FN-resolution 1325 för att öka kvinnors deltagande i arbetet med att förebygga, hantera och lösa konflikter. I många av de länder där krig pågår är kvinnor särskilt utsatta. Dagligen blir kvinnor utsatta för misshandel, våldtäkter och övergrepp – just för att de är kvinnor. Afrikanska Kongo är ett av de värsta länder i världen på att utnyttja kvinnor i krigsföringen. Partistyrelsen delar i detta avseende helt programgruppens åsikter.  Punkten tar även upp frågan om ifrågasättande av svensk vapenexport till länder med ”könsapartheid”. Motionären anser att det är svårt att hävda motsatsen, nämligen att vapenexport ska genomföras till länder med könsapartheid, men å andra sidan finns det oerhört många andra anledningar för Sverige att inte exportera vapen till ett land. Andra aspekter att beakta i samband med vapenexport skulle kunna vara landets inställning till religionsfrihet, sexuell läggning, funktionshinder m.m. i sin militära organisation.  I motion B5, yrkande 4 vill motionären att sista meningen i punkt 20 i programförslaget utgår. Partistyrelsen anser att motionären har en tydlig poäng i sitt resonemang. Det ska ställas krav på de länder som kan komma ifråga för svensk vapenexport. Folkpartiet har sedan länge drivit att det grundläggande kravet ska vara demokrati. I synen på om ett land är demokratiskt eller ej, ingår hur väl det respekterar mänskliga rättigheter, skyddar religiösa eller etniska minoriteter och liknande frågor. Det är där självklart att väga in också jämställdhet som en faktor. Partistyrelsen anser därför att motion  B5, yrkande 4 bör bifallas och punkt 20 i övrigt bifallas.  Punkt 21 berör kvinnors utsatta situation vid flyktingkriser. Rätten att inte utsättas för könsrelaterat våld är i allra högsta grad en fråga om demokrati, jämställdhet och grundläggande mänskliga rättigheter – oavsett var i världen man lever. Vi anser att förföljelse på grund av kön ska ses flyktingskäl exempelvis könsstympning, sexuellt våld och misshandel. Vi anser också att det är särskilt viktigt att uppmärksamma flickor och kvinnors sårbarhet i flyktingkatastrofer.  I motion B16 yrkar motionären att landsmötet ska besluta ändra texten i punkt 21 i jämställdhetsrapporten till: ”Uppmärksamma flickors/kvinnors/pojkars/mäns sårbarhet i flyktingkriser. Att hänsyn till kvinnor och mäns situation alltid ska beaktas då Sverige deltar i internationella operationer. Vi anser att förföljelse på grund av kön ska ses som ett flyktingskäl ex. könsstympning, sexuellt våld och misshandel.”  Naturligtvis är alla människor i en flyktingsituation utsatta. Men det punkt 21 tar upp är att kvinnor under senare decennier vid ett flertal konflikter runt om i världen varit utsatta för en särskilt grym form av terror – systematiska våldtäkter, sexuellt våld och misshandel. Kongo är ett exempel på ett land där just flickors och kvinnors mänskliga rättigheters å det grövsta kränks systematiskt som en del i landets krigsföring. Krigen i Balkan och Rwanda är andra exempel då systematiska övergrepp mot flickor och kvinnor ägde rum som ett medel för etnisk krigsföring.  Partistyrelsen tycker det är viktigt att detta uppmärksammas särskilt och menar att det kan ske utan att mäns eller pojkars utsatthet ignoreras. Motion B16 bör med detta anses besvarad och punkt 21 bifallas.  Punkt 22 tar upp kvinnors utsatthet i fattiga länder och förespråkar internationella kampanjer mot kvinnoförtryck såsom könsstympning, sexslaveri, våldtäkt och misshandel. Punkten slår fast att vi bör anse tillgång till fria, lagliga och säkra aborter som en rättighet för alla kvinnor i världen.  I motion B17 anser motionären att texten i punkt 22 i jämställdhetsrapporten ska ändras till:  #22 ”Stärk kvinnors och mäns mänskliga rättigheter. Vi vill föra internationella kampanjer mot förtryck av kvinnor och män såsom könsstympning, sexslaveri, våldtäkt och misshandel. Vi vill att Sverige aktivt arbetar för att fria, lagliga och säkra aborter ska betraktas som en rättighet för alla kvinnor i världen.” Det finns särskilda problem som drabbar just kvinnor, det kan vi inte blunda för. Folkpartiet arbetar naturligtvis för att stärka allas mänskliga rättigheter, men vi måste samtidigt se att vi lever i en värld där kvinnor överlag har en svag ställning, tvingas arbeta hårt för lite eller inga pengar, många gånger i princip lever som slavar. Av världens 1,3 miljarder  B Jämställdhet och demokrati  82  fattiga människor är uppskattningsvis 70 procent kvinnor. I de flesta länder har dubbelt så många kvinnor som män oavlönade arbeten.  Kvinnorörelsen världen över har i decennier intensivt kämpat för att kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet ska skyddas och stärkas. En kamp som vi liberaler självklart deltar i. Varje år utsätts två miljoner flickor för könsstympning. Varje dag dör flera hundra kvinnor i världen på grund av illegala aborter. Sverige ska aktivt arbeta för att fria, lagliga och säkra aborter ska betraktas som en rättighet för alla kvinnor i världen. Det skulle stärka kvinnors hälsa, makt över sitt liv och sin frihet. Partistyrelsen vill med detta föreslå att punkt 22 bifalls och motion B17 avslås.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: