Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Mäns våld mot kvinnor Punkterna 15–17, motionerna B14 och B15

B14. Skydd för hotade oavsett kön Motionärer: Fredrik van den Broek, Alingsås, Camilla Lindberg, Borlänge

Förslag till landsmötesbeslut:  #1.att texten i punkt 15 i jämställdhetsrapporten ändras till:  ”Att gärningsmän som bryter mot besöksförbudet ska förses med fotboja  Även livvaktsskydd kan behövas i mycket  svåra fall där gärningsmannen är känd och kontinuerligt  vägrar att lämna kvinnan eller mannen i fred.”

När samhället arbetar för att besöksförbudet ska efterlevas bättre så ska alla åtgärder inkludera alla drabbade människor, kvinnor och män. Att enbart ta hänsyn om det är en kvinna som är utsatt hjälper inte de män som är utsatta av samma eller liknade hot, kränkningar och otrygghet. Även om kvinnor till antalet är fler än antalet män som drabbas så kan man inte utesluta individer pga. att de tillhör fel kön/grupp. Att bekämpa en ojämställdhet med en annan ojämställdhet är inte ett bra jämställdhetsarbete.  B Jämställdhet och demokrati  57

B15. Haverikommission vid våld mot närstående oavsett kön Motionärer: Fredrik van den Broek, Alingsås, Camilla Lindberg, Borlänge

Förslag till landsmötesbeslut:  #1 att texten i punkt 17 i jämställdhetsrapporten ändras till:  ”Tillsätt en haverikommission som utreder varje fall då en  kvinna eller man mister livet till följd av brott begångna  av närstående

Efter det fruktansvärda mordet på pojken  Bobby 2006 har alliansregeringen gett Socialstyrelsen i  uppdrag att tillsätta en ’social haveriutredning’ för att  förhindra att fler barn misshandlas till döds  Socialstyrelsen  har nu lämnat förslag på ett motsvarande system då en  kvinna mister livet till följd av brott begångna av närstående  Det förslaget bör genomföras och att det även ska  gälla män som mister livet till följd av brott begångna av  närstående.” När samhället arbetar för att våld i nära relationer ska minska till noll så ska alla åtgärder inkludera alla drabbade människor, kvinnor och män. Att enbart tillsätta en haverikommission när en kvinna mister livet till följd av brott begångna av närstående visar bara att brott mot män inte ska tas på lika fullt allvar. Även om kvinnor till antalet är fler än antalet män som drabbas så kan man inte utesluta individer pga. de tillhör fel kön/grupp. Att bekämpa en ojämställdhet med en annan ojämställdhet är inte ett bra jämställdhetsarbete.

Partistyrelsens yttrande:

Punkt 15 i rapporten lyder:  ”Att gärningsmän som bryter mot besöksförbudet ska förses med fotboja. Även livvaktsskydd kan behövas i mycket svåra fall där gärningsmannen är känd och kontinuerligt vägrar att lämna kvinnan i fred.”  I motion B14 föreslår motionären att ändra texten i punkt 15 i jämställdhetsrapporten till:  #15”Att gärningsmän som bryter mot besöksförbudet ska förses med fotboja. Även livvaktsskydd kan behövas i mycket svåra fall där gärningsmannen är känd och kontinuerligt vägrar att lämna kvinnan eller mannen i fred.” Punkt 16 och 17 lyder:  ”16. Införa kommunarrest för misshandlande män och i vissa fall även länsarrest. I riktigt grova fall av våld mot kvinnor, så kallad grov kvinnofridskränkning, där besöksförbudet ständigt kränkts anser vi att kommunarrest ska kunna införas för misshandlande män.  #17Tillsätta en haverikommission som utreder varje fall då en kvinna mister livet till följd av brott begånget av en nära anhörig. Efter det fruktansvärda mordet på pojken Bobby 2006 har alliansregeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsätta en ’social haveriutredning’ för att förhindra att fler barn misshandlas till döds. Socialstyrelsen har nu lämnat förslag på ett motsvarande system då en kvinna mister livet till följd av brott begångna av närstående. Det förslaget bör genomföras.” I motion B15 föreslår motionären att landsmötet beslutar ändra texten i punkt 17 i jämställdhetsrapporten till: ”17. Tillsätta en haverikommission som utreder varje fall då en kvinna eller man mister livet till följd av brott begångna av närstående. Efter det fruktansvärda mordet på pojken Bobby 2006 har alliansregeringen gett Socialstyrelsen i uppdrag att tillsätta en ’social haveriutredning’ för att förhindra att fler barn misshandlas till döds. Socialstyrelsen har nu lämnat förslag på ett motsvarande system då en kvinna mister livet till följd av brott begångna av närstående. Det förslaget bör genomföras och att det även ska gälla män som mister livet till följd av brott begångna av närstående.”  Att kvinnor blir utsatta för fysiska och psykiska kränkningar och misshandel är oacceptabelt för varje samhälle som vill kalla sig demokratiskt. Mäns våld mot kvinnor är ett globalt problem. Världshälsoorganisationen WHO beräknar att en tredjedel av världens kvinnor och flickor någon gång eller flera gånger utsatts för våld eller våldtäkt.  Mäns våld mot kvinnor utgörs av ett komplext mönster av övergrepp som omfattar hot om våld, trakasserier, fysiskt våld, psykiskt våld och känslomässiga övergrepp, isolering, social och ekonomisk kontroll. Mäns våld mot kvinnor är en kränkning av den kroppsliga integriteten och ett direkt hot mot kvinnors grundläggande friheter och rättigheter.  Partistyrelsen kan naturligtvis instämma med motionärerna i motion B14 och B15 att såväl kvinnor som män utsätts för våld, trakasserier och hot från partner och före detta partner. All tillgänglig kunskap talar dock om att mäns våld mot kvinnor i nära relationer är mera utbrett. Därför är det inte underligt att det är just det som kommer i fokus, åtminstone till synes, genom att språkbruket här precis som på andra håll i högre grad fångar det statistiskt vanliga än det ovanliga. Det kan emellanåt leda till problem med osynliggörande. Men det politiska fokus på mäns våld mot kvinnor som rått under ett drygt decennium har faktiskt lett till ökad kunskap även om kvinnors våld mot män och samkönat partnervåld.  Partistyrelsen anser att motionären har en viktig poäng och anser att det vore önskvärt hitta en formulering där det framgår att det huvudsakligen är kvinnor som är utsatta, men  B Jämställdhet och demokrati  81  där det framgår tydligt att lagarna ska vara könsneutrala. I det här sammanhanget är dock jämställdhetsfrågan i fokus och partistyrelsen vill ändå argumentera att mäns våld mot kvinnor är ett mycket mer utbrett samhällsproblem, inte bara i kraft av att det är statistiskt sett så mycket vanligare utan också därför att det i sig befäster och förstärker de samhällsmönster som skapar ojämlikheten. Det får därför anses befogat att tala om mäns våld mot kvinnor som ett större jämställdhetsproblem än annat partnervåld, och utan att detta på något sätt förringar eller relativiserar den smärta som andra offer för partnervåld utsätts för.  De förslag gruppen lämnar i punkt 15, 16 och 17 ligger väl i linje med Folkpartiets tidigare politik på området. Att förövare som upprepade gånger överträder besöksförbud bör kunna förses med elektronisk fotboja är ett enkelt och mycket billigt sätt att skapa större trygghet för den som utsätts för brott och kränkningar. Folkpartiet har även tidigare krävt såväl haverikommissioner som möjlighet till livvaktsskydd. Det är beklagligt att sådana förslag fortfarande ska vara aktuella, men i högsta grad önskvärt att Folkpartiet fortsätter att driva dessa viktiga frågor.  Mot bakgrund till ovanstående vill partistyrelsen föreslå landsmötet att motion B14 gällande punkt 15 bifalls, motion B15 gällande punkt 17 bör anses besvarad, punkt 17 i rapporten bifalls samt att punkt 16 ges lydelsen:  ”16. Inför omvänd kommunarrest för misshandlande män och i vissa fall även omvänd länsarrest. I riktigt grova fall av mäns våld mot kvinnor, så kallad grov kvinnofridskränkning, där besöksförbudet ständigt kränkts anser vi att omvänd kommunarrest ska kunna införas för misshandlande män, dvs. att området för besöksförbud ska kunna omfatta en hel kommun.”

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: