Landsmötesbloggen

Folkpartilandsmöte på Internet

Motion A9-A11 Partinamnet

A10. Namnbyte från Folkpartiet liberalerna till Liberalerna Motionär: Folkpartiet liberalerna Malmö

Förslag till landsmötesbeslut:  #1.att partiets namn ändras till ”Liberalerna” ”Folkpartiet” är ett vagt och gammaldags namn. I ett europeiskt perspektiv hänvisar ”folk” oftast till konservatism och/eller nationalism. Vi är Sveriges liberala parti, och det ska otvetydigt synas när vi omnämns. Förvisso finns ”Liberalerna” med i dagens partinamn, men vi benämns aldrig som ”Folkpartiet liberalerna”, utan oftast kort och gott som ”Folkpartiet”. Detta vill vi ändra på genom att helt enkelt ta bort det första ledet i dagens partinamn.

A11. Nej till upprepade omröstningar om partinamnet Motionär: Gunnar Andrén, Stocksund  Förslag till landsmötesbeslut:  #1 att frågan om ändring av partinamn – sedan beslut träffats om att ändra eller avvisa namnbyte genom omröstning vid ordinarie landsmöte – inte åter kan bli föremål för  nytt beslut förrän tidigast efter fem år

Förutom den lösligt partiliknande gruppering som bildades i andra kammaren 1886, kallad Vänstern, utgörs embryot till dagens Folkpartiet liberalerna av den sammanslutning av 32 liberaler i riksdagen som den 29 april 1895 antog namnet Folkpartiet.  1895 års politiska program, med huvudinriktningen allmän rösträtt för män, vidgade medborgerliga fri- och rättigheter, fredlig unionsupplösning, skolreformer i 1842 års liberala folkskoleanda, arbetarskydd och ekonomiskt skydd vid arbetsoförmåga, hade skrivits av två av samtidens mest kända liberaler, David Bergström och Fridtjuv Berg, tillsammans med Ernst Beckman Karl Staaffs närmaste förtrogna.  Efter valframgången i 1899 års andrakammarval bildades den 16 januari 1900 en ny gruppering med 84 riksdagsledamöter, Liberala samlingspartiet. Utöver reformsinnade liberaler återfanns där också partilösa reformister samt ett fåtal tidigare lantmannapartister som övergivit sitt konservativa ursprung.  1900 års politiska program var smalare än Folkpartiets från 1895 och upptog utöver kravet på allmän rösträtt för alla män över 25 års ålder, en skarpare hållning i unionsfrågan men ett brett socialreformistiskt program, bland annat innefattande statlig olycksfalls- och ålderdomsförsäkring, förlikning och skiljedom i arbetstvister, stöd till egnahemsrörelsen och sjukkasserörelsen.  Den 22–24 februari 1902 bildades det första liberala partiet, Frisinnade landsföreningen. Partiordförande som ordförande i förtroenderådet blev Ernst Beckman, den politiske ledaren Karl Staaff blev dess vice ordförande.  Striden 1922 om rusdrycksförbud eller ej delade det liberala partiet. Den 27 maj 1923 splittrades partiet, detta sedan förbudsanhängarna, som förlorat folkomröstningen 1922, med 77–56 beslutat skriva in rusdrycksförbud i Frisinnade landsföreningens partiprogram.  Den 7 oktober 1923 bildades Sveriges liberala parti. Partiledare blev advokaten Eliel Löfgren. Detta existerade parallellt med den tidigare Frisinnade landsföreningen 1923–35.  Efter ett upprop den 14 juli 1934 om bildande av Nya Folkpartiet, bildades den 5 augusti ett nytt parti av de två tidigare splittrade, med namnet Folkpartiet.  Detta parti behöll sitt namn – trots nya partiprogram 1944, 1962, 1972 och 1982.  1990 års landsmöte beslöt byta namn till Folkpartiet liberalerna. Motivet var främst att markera den liberala tillhörigheten i en ideologiskt turbulent tid då såväl Moderaterna som andra sökte ikläda sig den liberala dräkten, utan att i grunden acceptera den liberala ideologin som bärare av både socialt ansvar och frihet under samma ansvar.  Nu har Folkpartiet liberalerna vid fem landsmöten efter varandra sedan senaste partiprogrammet antogs i Göteborg 1997, nämligen 1999 i Lund, 2001 i Stockholm, 2003 i Västerås, 2005 i Göteborg och 2007 i Västerås, haft voteringar om partinamnet. Vid samtliga tillfällen har majoritet förelegat för att bibehålla namnet, Folkpartiet liberalerna.  Det är – enligt min mening – inte rimligt att debattera och votera i denna fråga vid varje landsmöte. Om vi fortsätter att ha möjlighet att vid varje landsmöte byta namn på partiet, ligger det i sannolikhetens, och kanske också farans, riktning att vid något tillfälle blir det namnbyte, till något som en tillfällig majoritet vill ha.  Jag är själv, liksom fallet var 1990, förespråkare för bara namnet Folkpartiet. Men nu heter partiet sedan 1990 Folkpartiet liberalerna – det bör partiet fortsatt heta trots att tillfälliga opinioner säkert vill ändra.  Efter de fem omröstningar som förevarit måste det nu till restriktioner vad gäller möjligheterna att vart och vartannat år byta partinamn – när det är politikens innehåll som är det väsentliga.  Därför bör i stadgarna skrivas in att det inte ska finnas möjlighet att ta upp frågan om partiets namn förrän minst fem år  – eller helst tio – förflutit sedan senaste ordinarie landsmöte behandlat frågan och genom omröstning bland ombuden fastställt partiets namn.

PS-yttrande

Partinamnet Motionerna A10–A11  Motion A10 menar att ”Folkpartiet” som namn är ”vagt och gammaldags”, samt att ledet folk- ”i ett europeiskt perspektiv” oftast associeras med nationalism eller konservatism. I stället förordas att partinamnet ska vara ”Liberalerna”. Motion A11 argumenterar för att återkommande debatter om namnbyte är skadligt och öppnar för att namnbyte skulle kunna ske på grund av en tillfällig majoritet och inte vara förberett. Det är politikens innehåll som bör vara det väsentliga vid landsmötena och därför, menar motionären, bör frågan om partiets namn inte tas upp förrän minst fem år gått sedan senaste gången.  Partistyrelsen vilar på de mer omfattande utredningar, samrådsförfaranden och utvecklade svar som avlämnats på  A Allmänpolitik  49  tidigare landsmöten. Namnledet ”liberalerna” känns igen av betydligt färre väljare än vi skulle önska och har inte samma positiva genklang för den genomsnittlige medborgaren som det har för övertygade liberaler. Detta talar, enligt partistyrelsens mening, mot att ett namnbyte skulle ge några positiva politiska effekter. Tvärtom skulle mycket pengar och resurser få avsättas till att arbeta in det nya partinamnet.  Om detta pragmatiska argument mot namnbyte inte räcker, så vill partistyrelsen erinra om att det äldsta belägget för att någon polisk gruppering skulle ha betecknat sig som ett ”folkparti” är av liberalt slag. Thomas Jeffersons löst sammansatta ”party of the people” slogs samman med James Madisons ”republicans” som från 1792 organiserades till det ”demokratiskt-republikanska” partiet som är föregångare till dagens demokrater i USA.  Även om partistyrelsen anser att det inte finns något skäl att aktualisera frågan om namnbyte vill partistyrelsen inte hindra enskilda motionärer från att föra upp frågan till debatt och avgörande på landsmötet. Partistyrelsen vill därför inte tillstyrka det förslag som framförs i motion A11.  Med detta föreslår partistyrelsen att motionerna A10 och A11 avslås.

2 svar till “Motion A9-A11 Partinamnet”

  1. […] Vad ska partiet heta? […]

  2. Jag tycker PS lägger mycket energi på det praktiska argument för ett namnbyte och visst finns de problem som PS nämner, men är det verkligen tillräckligt för att vi inte ska tydliggöra våran ideologiska hemvist istället för använda något som i allt förutom i de svenska språket räknas som nationalistisk och konservativt. Det ska vara tydligt för alla vad vi är, vilken historisk beteckning den första svenska liberala partibeteckningen än hade. Så jag hoppas ombuden denna gång ser till att ta sitt förnuft till fånga med tilläggsyrkande att namnet inte ändras förrän efter valet 2010.
    Och så gör det enklare för Liberal Mångfald, Liberala kvinnor, Liberala ungdomsförbundet, HBT-liberaler och Gröna Liberaler.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: